ZHROMAŽDENIE MESTA

 

Zhromaždenie je najvyšším orgánom mesta, ktorý uskutočňuje základné funkcie lokálnej správy určené ústavou, zákonom a štatútom mesta Nový Sad.

Zhromaždenie mesta Nový Sad,  podľa zákona:

1) schvaľuje štatút mesta a rokovací poriadok zhromaždenia mesta;

2) schvaľuje rozpočet mesta a schvaľuje účtovnú závierku rozpočtu mesta;

3) určuje sadzby vlastných príjmov mesta, ako aj výšku miestnych daní a poplatkov;

4) vynáša akt v súvislosti s verejným zadlžovaním mesta v súlade so zákonom;

5) podáva podnet na začatie konania o zriadení, zrušení alebo zmene územia mesta;

6) schvaľuje program rozvoja mesta, plánovacie dokumenty verejnej politiky, strednodobé plány a iné plánovacie dokumenty v súlade so zákonom;

7) schvaľuje územný plán mesta a urbanistické plány;

8) schvaľuje predpisy a iné normatívne akty v pôsobnosti mesta;

9) zriaďuje orgány, organizácie, úrady a služby pre potreby mesta, upravuje ich organizáciu a zabezpečuje organizačné, hmotné a iné podmienky pre ich prácu;

10) schvaľuje kádrový plán;

11) vyhlasuje mestské referendum a referendum na časti územia mesta, vyjadruje sa k návrhom obsiahnutým v občianskej iniciatíve a určuje návrh uznesenia o svojpomocnom príspevku;

12) volí a odvoláva predsedu a podpredsedu zhromaždenia mesta;

13) vymenúva a odvoláva tajomníka a zástupcu tajomníka zhromaždenia mesta;

14) volí a odvoláva primátora a na návrh primátora volí a odvoláva zástupcu primátora a členov mestskej rady;

15) vymenúva a odvoláva mestského právneho zástupcu a námestníka mestského právneho zástupcu a posudzuje a schvaľuje správu o práci mestského právneho zastupiteľstva;

16) volí a odvoláva miestneho ombudsmana a zástupcu miestneho ombudsmana, posudzuje správu o práci miestneho ombudsmana;

17) podrobne upravuje postavenie, právomoci, ako aj práva a povinnosti hlavného urbanistu, vymenuje a odvoláva hlavného urbanistu a posudzuje výročnú správu hlavného urbanistu o situácii na území mesta;

18) upravuje nadobúdanie a nakladanie s vecami vo verejnom vlastníctve mesta v súlade so zákonom;

19) rozhoduje o vkladaní práv a vecí vo verejnom vlastníctve mesta do imania verejného podniku a kapitálovej spoločnosti založenej mestom;

20) rozhoduje o nadobudnutí a scudzení nehnuteľností vo verejnom vlastníctve mesta, o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť vo verejnom vlastníctve mesta;

21) rozhoduje o prevode užívacieho práva k nehnuteľnostiam vo verejnom vlastníctve mesta, ustanovizní, verejných agentúr a iných organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto;

22) rozhoduje o prevode práv verejného vlastníctva mesta k hnuteľným veciam na iného vlastníka verejného majetku vrátane zámeny;

23) upravuje nadobúdanie a scudzenie obytných budov a bytov vo verejnom vlastníctve, ako aj kritériá a postup pri ich prenájme;

24) upravuje používanie obchodného priestoru, ktorý je vo verejnom vlastníctve mesta, upravuje výšku prenájmu obchodného priestoru, keď ide o investičné projekty vysokej hodnoty a plní ďalšie úkony súvisiace s používaním priestorov na podnikanie v súlade s zákon a inými aktmi mesta;

25) schvaľuje miestnu stratégiu bývania v súlade s Národnou stratégiou bývania, akčný plán jej implementácie a programy podpory bývania, zakladá agentúru verejného bývania v súlade so zákonom;

26) upravuje podmienky a spôsob zriaďovania a odstraňovania stavieb na verejných priestranstvách a na nezastavaných stavebných pozemkoch a upravuje podmienky odstraňovania stavieb, ktoré bezprostredne ohrozujú život a zdravie ľudí, pre susedné stavby a bezpečnosť dopravy;

27) schvaľuje ročný a strednodobý program úpravy stavebných pozemkov;

28) upravuje scudzenie, nadobúdanie a prenajímanie stavebných pozemkov vo verejnom vlastníctve mesta a zriaďovanie práva služobnosti k stavebným pozemkom vo verejnom vlastníctve mesta;

29) upravuje príspevok na vysporiadanie stavebného pozemku;

30) zakladá verejné komunálne podniky a iné verejné podniky a kapitálové spoločnosti na výkon všeobecne prospešnej činnosti, rozhoduje o ich zrušení v súlade so zákonom, dohliada na ich činnosť, vymenúva a odvoláva dozornú radu a riaditeľov verejných komunálnych podnikov a iných verejných podnikov a kapitálových spoločností na vykonávanie všeobecne prospešnej činnosti, ktorej zriaďovateľom je mesto, dáva súhlas so stanovami, zmenami stanov, rozhodnutiami o rozdelení zisku, teda o spôsobe úhrady strát, o kapitálovom vklade, aktmi o posudzovaní hodnoty štátneho kapitálu, vyjadrením tohto kapitálu v akciách, ako aj programom a uznesením o vlastníckej transformácii, ročnými programami práce a ďalšími aktmi a úkonmi v súlade so zákonom a uzneseniami zhromaždenia mesta;

30) upravuje a zabezpečuje výkon komunálnych činností a ich rozvoj, práva a povinnosti vykonávateľa komunálnych činností a užívateľov komunálnych služieb, spôsob dozoru nad výkonom komunálnych činností, predpisuje všeobecné podmienky udržiavania poriadku v obci a opatrenia na ich realizáciu;

31) upravuje všeobecné podmienky usporiadania osídlenia na území mesta, využívania verejných a iných priestranstiev;

32) schvaľuje programy investičných činností pre verejné komunálne podniky a kapitálové spoločnosti na vykonávanie všeobecne prospešných činností, ktorých zriaďovateľom je mesto;

33) prerokúva a schvaľuje výročné správy o činnosti verejných komunálnych podnikov a iných verejných spoločností a kapitálových spoločností pri výkone verejnoprospešných činností, ktorých zriaďovateľom je  mesto a ďalšie správy o realizácii plánov a programov;

34) upravujú držanie a ochranu domácich zvierat a domácich miláčikov;

35) určuje program údržby objektov cestného hospodárstva;

36) upravuje organizáciu a spôsob vykonávania verejnej osobnej dopravy vykonávanej na území mesta, upravuje kategorizáciu obecných ciest  a ulíc, určuje smer alebo zmenu smeru štátnej cesty prechádzajúcej mestom po predchádzajúcom súhlase príslušného ministerstva;

37) upravuje podmienky a spôsob hospodárenia na verejných parkoviskách;

38) upravujú bližšie podmienky vykonávania taxislužby;

39) reguluje a zabezpečuje organizáciu linkovej plavby, ktorá sa vykonáva na území mesta;

40) určuje časti pobrežia a vodnej plochy na území mesta, na ktorých možno stavať hydrotechnické objekty a plávajúce objekty s predchádzajúcim súhlasom príslušného ministerstva a oprávnenej právnickej osoby na technickú údržbu vodných ciest;

41) zriaďuje verejné agentúry, vynáša uznesenia o ich zrušení, resp. zániku v súlade so zákonom, vymenúva a odvoláva správnu radu a riaditeľa, udeľuje súhlas s aktmi a činnosťou verejných agentúr;

42) schvaľuje program a plán energetickej účinnosti a program zvýšenia energetickej účinnosti;

43) zakladá ustanovizne v oblasti predškolskej výchovy a vzdelania, určuje sieť predškolských ustanovizní, rozhoduje o ich zániku, t.j. zrušení, vymenúva a odvoláva členov správnej rady predškolskej ustanovizne, udeľuje súhlas so zmenami štatútu a štatútu predškolskej ustanovizne v súlade so zákonom a zmenami názvu a sídla predškolskej ustanovizne založenej podľa vzoru verejno-súkromného partnerstva v súlade so zákonom, zabezpečuje finančné prostriedky na činnosť predškolskej ustanovizne a sleduje jej fungovanie, finančné prostriedky na výstavbu a investičnú údržbu budov a objektov a ich vybavenia a určuje minimálny pracovný postup v predškolskej ustanovizni počas štrajku;

44) zakladá základné školy a vykonáva zakladateľské práva v súlade so zákonom, určuje sieť základných škôl, rozhoduje o ich zániku alebo zrušení, udeľuje súhlas so zmenami statusu, vymenúva a odvoláva členov školského výboru základných škôl a stredných škôl, poskytuje finančné prostriedky na výstavbu a investičnú údržbu budov a objektov základných a stredných škôl, ich vybavenie a iné bežné výdavky;

45) zakladá aj iné ustanovizne v oblasti vzdelávania a vykonáva zakladateľské práva v súlade so zákonom a upravuje podmienky a spôsob zabezpečovania prepravy detí a žiakov;

46) zakladá ustanovizne, ktoré vykonávajú zdravotnícku činnosť v súlade s Plánom siete zdravotníckych ustanovizní, zabezpečuje a vykonáva dozor ich fungovania, rozhoduje o zrušení, zlúčení a rozdelení zdravotníckych ustanovizní, ktorých zakladateľom je mesto, vykonáva zakladateľské práva, vymenúva a odvoláva správne a dozorné rady a riaditeľov ustanovizní, ktoré vykonávajú zdravotnícku činnosť, dáva súhlas na ich stanovy, programy práce a iné úkony v súlade so zákonom;

47) schvaľuje analýzu zdravotného stavu obyvateľstva a plán verejného zdravia pre územie mesta a prijíma osobitné programy zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva v súlade so zákonom;

48) zakladá ustanovizne v oblasti sociálnej ochrany a ochrany detí, rozhoduje o ich zániku, teda o zrušení, sleduje a zabezpečuje ich fungovanie, zabezpečuje finančné prostriedky na výstavbu, prístavbu a vybavenie a podmienky na prácu ustanovizní sociálnej ochrany detí, upravuje uskutočňovanie sociálnej ochrany a opatrení na zmiernenie chudoby, nárok na finančnú podporu viacdetným rodinám a úhradu nákladov na pobyt detí z hmotne ohrozených rodín v predškolských ustanovizniach, vymenúva a odvoláva správnu radu a riaditeľov ustanovizní sociálnej ochrany a ochrany detí, ktorých zakladateľom je mesto, poskytuje súhlas na ich stanovy, zmeny stanov a ročné programy práce;

49) zakladá ustanovizne na ochranu kultúrnych statkov a iné ustanovizne kultúry významné pre mesto a príslušníkov národnostných spoločenstiev, dohliada na ich činnosť, vynáša uznesenia o ich zániku alebo zrušení, zabezpečuje výstavbu, rekonštrukciu a údržbu budov a objektov ustanovizní kultúry, ktorých zakladateľom je mesto, zabezpečuje realizáciu programov dôležitých pre mesto v ustanovizniach kultúry, vymenúva a odvoláva správnu a dozornú radu a riaditeľov ustanovizní kultúry, okrem riaditeľa knižnice, ktorý sa vymenúva v súlade so zákonom, poskytuje súhlas na ich stanovy, zmeny statusu, programy práce a iné akty v súlade so zákonom;

50) zabezpečuje ochranu kultúrnych statkov na území mesta, rozvoj kultúrnej a umeleckej tvorivosti;

51) schvaľuje akt o spôsobe, opatreniach a kritériách spolufinancovania projektov výstavby, údržby a obnovy náboženských objektov na území mesta;

52) zakladá ustanovizne v oblasti športu, uskutočňuje zakladateľské  práva v súlade so zákonom, sleduje a zabezpečuje ich fungovanie, zabezpečuje výstavbu, údržbu a používanie športových objektov, rozhoduje o organizovaní a konaní športových súťaží významných pre mesto, zabezpečuje podmienky skvalitňovania odbornej práce účastníkov systému športu na území mesta, upravuje realizáciu potrieb a záujmov občanov v oblasti športu v súlade so zákonom a prioritami ustanovenými zákonom a schvaľuje program rozvoja športu v súlade s  národnou stratégiou rozvoja športu;

53) upravuje podmienky a spôsob prideľovania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, t.j. schvaľuje projekty na uspokojovanie potrieb mladých ľudí v meste a vynáša akčné plány pre mladých ľudí na realizáciu stratégie pre mládež Srbskej republiky;

54) prerokúva a schvaľuje výročné správy o činnosti ustanovizní a iných verejných služieb, ktorých zakladateľom je  mesto a ďalšie správy o realizácii plánov a programov;

55) vynáša opatrenia a schvaľuje odporúčania na zlepšenie ľudských a menšinových práv a upravuje financovanie národnostných rád národnostných menšín;

56) tvorí tovarové rezervy a určuje ich rozsah a štruktúru;

57) vynáša programy udržateľného využívania a ochrany prírodných hodnôt a program ochrany životného prostredia, t.j. miestne akčné a sanačné plány v súlade so strategickými dokumentmi a záujmami a špecifikami mesta a určuje poplatok za ochranu a zlepšovanie životného prostredia;

58) schvaľuje akt o ochrane určitého prírodného statku a zabezpečuje jeho ochranu;

59) schvaľuje plán kvality ovzdušia, program ochrany prírody a akčný plán na ochranu pred hlukom;

60) posudzuje a schvaľuje výročnú správu o uskutočnení programu použitia prostriedkov rozpočtového fondu na ochranu životného prostredia;

61) schvaľuje stratégiu rozvoja poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a akčný plán na uskutočnenie stratégie rozvoja poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na území mesta;

62) schvaľuje ročný program ochrany, usporiadania a využívania poľnohospodárskej pôdy na území mesta, program podpory výkonu poľnohospodárskej politiky a politiky rozvoja vidieka na území mesta;

63) zakladá ustanovizne v oblasti cestovného ruchu, vykonáva zakladateľské práva v súlade so zákonom, sleduje a zabezpečuje ich fungovanie, schvaľuje program rozvoja cestovného ruchu v súlade so stratégiou, určuje výšku poplatku za pobyt na území mesta;

64) predpisom určuje pracovný čas pohostinných, obchodných a remeselných objektov;

65) vynáša uznesenia o výške sadzby amortizácie, o ktorú sa znižuje hodnota nehnuteľnosti daňového poplatníka, ktorý nevedie obchodné účtovníctvo, ktorá je základom dane z nehnuteľností;

66) vynáša uznesenia o určení zón a najlepšie vybavených zón na území mesta pre potreby určenia dane z nehnuteľností;

67) dáva súhlas, aby sa daňová povinnosť daňového poplatníka voči jednotke lokálnej samosprávy vysporiadala konverziou pohľadávky vlastných príjmov na trvalý vklad mesta do základného imania daňového poplatníka;

68) rozhoduje o financovaní spracovania údajov súvisiacich s poplatkom za ochranu a zlepšovanie životného prostredia na území mesta;

69) upravuje oblasť znižovania rizika katastrof a riadenie v mimoriadnych situáciách, organizáciu a fungovanie civilnej ochrany na území mesta, zakladá mestský štáb pre mimoriadne situácie, prerokúva a schvaľuje ročný plán práce a výročnú správu o činnosti Mestského štábu pre mimoriadne situácie v súlade so zákonom;

70) upravuje a zabezpečuje podmienky na vykonávanie opatrení požiarnej ochrany a poskytuje pomoc pri odstraňovaní alebo zmierňovaní následkov požiarov a vynáša akty na zlepšenie stavu ochrany pred požiarmi;

71) prijíma etický kódex úradníka a kódex správania zamestnancov v orgánoch mesta a kontroluje ich uplatnenie;

72) prijíma miestny akčný plán boja proti korupcii na úrovni mesta a zriaďuje stále pracovné teleso na monitorovanie plnenia miestneho akčného plánu;

73) uznáša sa o udelení koncesie, ak sú verejné telesá a predmet koncesie v pôsobnosti mesta a dáva súhlas s koncesným aktom;

74) dáva súhlas a prijíma návrh projektu verejno-súkromného partnerstva, dáva súhlas s návrhom verejnej zmluvy v projekte verejno-súkromného partnerstva a dáva splnomocnenie na podpis verejnej zmluvy v mene mesta;

75) dáva mienku k republikovému, pokrajinskému a regionálnemu územnému plánu;

76) dáva mienku k zákonom upravujúcim otázky významné pre lokálnu samosprávu;

77) rozhoduje o spolupráci a združovaní sa s jednotkami lokálnej samosprávy, združeniami, humanitárnymi a inými organizáciami;

78) rozhoduje o názvoch ulíc, námestí, mestských štvrtí, sídlisk a iných častí osídlených miest;

79) dáva súhlas na používanie mena, erbu a iných symbolov mesta;

80) organizuje službu právnej pomoci občanom;

82) zriaďuje mestskú políciu;

83) vymenúva volebnú komisiu na uskutočnenie volieb výborníkov zhromaždenia mesta v súlade so zákonom;

84) vykonáva aj iné úkony určené zákonom a týmto štatútom.

Predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad:

– organizuje prácu zhromaždenie mesta, zvoláva a vedie jeho zasadnutia, navrhuje rokovací program;

– stará sa o transparentnosti práce zhromaždenia mesta;

– podpisuje akty, ktoré vynieslo zhromaždenie mesta;

– vykonáva ďalšie úkony určené zákonom, štatútom mesta Nový Sad a rokovacím poriadkom zhromaždenia mesta.

Zástupca predsedu Zhromaždenie mesta Nový Sad:

– zastupuje predsedu v prípade jeho neprítomnosti alebo neschopnosti vykonávať svoju funkciu

Zhromaždenie mesta Nový Sad má tajomníka a zástupcu tajomníka Zhromaždenia mesta.

Tajomník Zhromaždenia mesta Nový Sad

– stará sa o plnenie odborných úkonov súvisiacich so zvolávaním a uskutočňovaním rokovaní zhromaždenia mesta a jeho pracovných orgánov, riadi administratívne úkony súvisiace s ich prácou a pomáha predsedovi a podpredsedovi zhromaždenia mesta pri príprave zasadnutí a pri výkone ich funkcií.

Zástupca tajomníka Zhromaždenia mesta Nový Sad pomáha tajomníkovi pri plnení úloh v rámci jeho pôsobnosti a zastupuje ho v prípade neprítomnosti alebo dočasnej neschopnosti vykonávať svoje povinnosti.

Postavenie a právomoci Zhromaždenia mesta Nový Sad, predsedu Zhromaždenia mesta Nový Sad,  zástupcu predsedu, tajomníka Zhromaždenia mesta Nový Sad a zástupcu tajomníka určuje zákon o lokálnej samospráve (vestník Službeni list RS, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon), Štatútom mesta Nový Sad (vestník Službeni list Grada Novog Sada č. 11/2002) a Rokovací poriadok Zhromaždenia mesta Nový Sad (vestník Službeni list Grada Novog Sada č. 3/2005 a 4/2005).

Uznesením o službe Zhromaždenia mesta Nový Sad (vestník Službeni list Grada Novog Sada č. 4/2005) bola zriadená služba zhromaždenia mesta Nový Sad.

Služba Zhromaždenia mesta Nový Sad  plní odborné a iné úkony pre potreby Zhromaždenia Mesta Nový Sad, jeho stálych pracovných telies, teda rád a komisií, výborníkov, výborníckych skupín, ako aj niektoré úkony pre potreby Mestskej volebnej komisie.

V službe zhromaždenia sú zriadené základné vnútorné jednotky:

– Sektor pre úkony zhromaždenia,

– Kabinet predsedu zhromaždenia mesta, a

– Sektor pre informovanie.

Službu zhromaždenia riadi tajomník Zhromaždenia mesta Nový Sad.