VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

A Képviselő-testület a város legrangosabb szerve, amely helyi önkormányzati tevékenységet folytat, aminek jogalapját az Alkotmány és Újvidék Város Alapszabálya képezi.

Újvidék Város Képviselő-testülete a törvénnyel összhangban:

1) meghozza a város Alapszabályát és Ügyrendi szabályzatát;

2) elfogadja városi költségvetést, és a költségvetés zárómérlegét;

3) meghatározza a város forrásbevételeinek, valamint a helyi illetékek és járulékok mértékét;

4) a törvénnyel összhangban döntést hoz a város köztartozásairól;

5) kezdeményezi a város területének bővítésére, vagy csökkentésére vonatkozó eljárás megindítását;

6) meghozza a város fejlesztési programját, a közösségi politika tervdokumentumait, a középtávú terveket, valamint egyéb tervdokumentumokat – összhangban a vonatkozó törvényes rendelkezésekkel;

7) meghozza a város területi tervét, valamint a városrendezési terveket;

8) a város hatáskörének megfelelően előírásokat és egyéb általános aktusokat hoz meg;

9) a város szükségleteinek megfelelően szerveket, szervezeteket és szolgálatokat létesít, meghatározza szervezeti felépítésüket és megteremti a működésükhöz szükséges szervezési, anyagi és egyéb feltételeket;

10) elfogadja a kádertervet;

11) meghirdeti a városi, vagy a város bizonyos részére érvényes népszavazást, véleményt nyilvánít a felvetett javaslatokról és megszövegezi a helyi járulék bevezetésére vonatkozó határozati javaslatot;

12) megválasztja és felmenti tisztségéből a Városi Képviselő-testület elnökét és helyettesét;

13) kinevezi és leváltja a Városi Képviselő-testület titkárát és annak helyettesét;

14) megválasztja és felmenti tisztségéből a polgármestert, a polgármester javaslatára megválasztja és leváltja a polgármester helyettesét és a Városi Tanács tagjait;

15) megválasztja és felmenti tisztségéből a városi jogvédőt, a jogvédő helyettesét és megvitatja, majd elfogadja a jogvédő munkájáról készült jelentést;

16) megválasztja és leváltja tisztségéből a helyi ombudsmant, valamint annak helyettesét és megvitatja, majd elfogadja az ombudsman munkájáról készült jelentést;

17) részleteiben rögzíti a fő városi építész jogállását, felhatalmazásának és kötelezettségeinek kereteit, valamint megválasztja és eltávolítja tisztségéből a fő városi építészt, továbbá megvitatja a fő városi építésznek a terepen uralkodó állapotokról szóló jelentését;

18) a törvény rendelkezésével összhangban rendelkezik a városi köztulajdon szerzéséről és felhasználásáról;

19) dönt a köztulajdonnak számító jogoknak és anyagi javaknak a közvállalatok és a város létrehozta tőketársaságok részére történő átruházásáról;

20) dönt a város tulajdonát képező közvagyonnak minősülő ingatlanok szerzéséről és elidegenítéséről, az ingatlanok jelzáloggal való terheléséről;

21) dönt a város tulajdonában levő, közvagyon felhasználói jogának átruházásáról azokra az intézményekre, ügynökségekre, amelyeket a város alapított;

22) döntést hoz a város tulajdonában levő ingó közvagyon jogának átruházásáról, vagy cseréjéről, más közvagyoni birtokosi joggal rendelkező jogalanyra;

23) dönt a közvagyoni jogállású lakóépületek, lakások beszerzéséről és elidegenítéséről, továbbá rendelkezik azok bérbeadásának feltételeiről;

24) meghatározza azoknak az üzlethelyiségeknek a felhasználási feltételeit, amely a város közvagyoni tulajdonát képezik, amikor nagy értékű beruházási projektekről van szó, meghatározza a jelen ingatlan bérleti díját és az üzlethelyiségekkel kapcsolatosan egyéb intézkedéseket foganatosít, összhangban a vonatkozó törvénnyel és előírásokkal;

25) meghozza a helyi lakhatási stratégiát, amelynek összhangban kell lennie a Nemzeti lakhatási stratégiával, elfogadja a stratégia megvalósításának cselekvési tervét, valamint a támogatások rendszerét, továbbá nyilvános lakhatási ügynökséget hoz létre – a vonatkozó törvénnyel összhangban;

26) meghatározza annak feltételeit, miként lehet közterületen, és még be nem épített telkeken létesítményeket emelni, vagy ledönteni, továbbá meghatározza, hogy milyen feltételek mellett lehet eltávolítani azokat az építményeket, amelyek a polgárokra, vagy a szomszédos épületekre nézve veszélyt jelentenek;

27) meghozza az építésre szánt területek éves és középtávú programját;

28) megszervezi a város köztulajdonában levő építési telkek értékesítését, vagy beszerzését, valamint azok bérbeadását, továbbá megteremti a város tulajdonában levő építészeti földterületek feletti szolgalom jogviszonyát;

29) meghatározza az építészeti földterületek rendezésére szolgáló hozzájárulás mértékét;

30) kommunális közvállalatokat és egyék közvállalatokat, továbbá tőketársaságokat hoz létre annak érdekében, hogy azok közfeladatokat lássanak el – a törvényes feltételeknek megfelelően. Határozatot hoz azok felszámolásáról, felügyeli munkájukat, kinevezi és felmenti tisztségéből a kommunális és egyéb város alapította közvállalatok felügyelő bizottságainak tagjait, az igazgatókat, jóváhagyja Alapszabályaikat, státusmódosításaikat, a nyereség elosztására vonatkozó határozataikat, továbbá a veszteségek fedezésére, a tőkebefektetésekre, az állami tőke megbecslésére, annak részvényekké alakítatására vonatkozó határozatait. Határozatban rögzíti a tulajdon átruházással, az éves ügyviteli tevékenységgel és egyebekkel kapcsolatos határozataikat – összhangban a vonatkozó törvénnyel;

30) megszervezi és gondot visel a közműtevékenységekről, azok fejlesztéséről, a közműtevékenységet folytatók és a közműszolgáltatást nyújtók jogairól és kötelezettségeiről, meghatározza, miként kell ezek tevékenységét felügyelni, rögzíti a kommunális rend fenntartásának alapfeltételeit, valamint azokat az intézkedéseket, amelyek megvalósításukhoz szükségesek;

31) meghatározza a város területén levő települések rendezésének alapfeltételeit, valamint a közterületek felhasználásának módját;

32) a város alapította kommunális közvállalatok, valamint a tőketársaságok részére meghozza a beruházási tevékenység programját – azokkal a feladatokkal kapcsolatosan, amelyek közérdeket szolgálnak;

33) megvitatja és elfogadja a város alakította kommunális közvállalatok, egyéb közvállalatok és tőketársaságok – amelyek általános érdekű feladatot teljesítenek – munkájukról szóló éves jelentését, valamint a tervek és programok életre keltéséről szóló beszámolóikat;

34) meghatározza, hogy milyen feltételek mellett lehet háziállatokat és házi kedvenceket tartani;

35) meghatározza az úthálózat karbantartási programját;

36) a város területén megszervezi a tömegközlekedést, elvégzi a községi utak és utcák besorolását, meghatározza, illetve megváltoztatja azoknak az utaknak a nyomtávját, amelyek a városon keresztül vezetnek – ehhez azonban előzőleg beszerzi az illetékes minisztérium jóváhagyását;

37) meghatározza a nyilvános parkolóhelyek rendezésének és működtetésének feltételeit;

38) közelebbről meghatározza a taxi szállítmányozás feltételeit;

39) megszervezi és biztosítja a város területén keresztül haladó rendszeres hajójáratok közlekedésének rendjét;

40) kijelöli azt a városban levő partszakaszt és vízterületet, ahol – az illetékes minisztérium, valamint a vízi utak karbantartásával megbízott jogi személy előzetes beleegyezésével – vízi létesítményeket szabad építeni, vagy úszó létesítményeket elhelyezni;

41) a törvény értelmében, a közügyek ellátására szolgáló ügynökségeket hoz létre, döntésével megszünteti, felszámolja azokat, kinevezi és felmenti tisztségéből igazgatóikat, valamint jóváhagyja a tevékenységüket szabályozó alapdokumentumokat;

42) meghozza az energetikai hatékonysági tervet, valamint az energetikai hatékonyság fejlesztésének programját;

43) iskoláskor előtt oktatási – nevelési intézményeket hoz létre, meghatározza az iskoláskor előtti intézmények hálózatát, határozatban rendelkezik megszüntetésükről, illetve felszámolásukról, kinevezi és felmenti tisztségéből az iskoláskor előtti intézmények igazgató bizottságainak tagjait, a törvényes rendelkezéseknek megfelelően, beleegyezését adja az iskoláskor előtti intézmények státuszmódosításaira, alapszabályára, nevének és székhelyének megváltoztatására. Ez azokra az iskoláskor előtti intézményekre vonatkozik, amelyeket a köz-magán partnerség modellje szerint alapítottak – összhangban a törvénnyel, biztosítja az eszközöket az iskoláskor előtt intézmények működéséhez, ellenőrzi tevékenységüket, biztosítja a pénzt a létesítmények nagyjavítására és karbantartására, a berendezés beszerzésére, továbbá meghatározza a munka minimum mértékét, amely munkabeszüntetés esetében irányadó;

44) általános iskolákat alapít és a törvény szerint gyakorolja az alapító jogát, határozatban rendelkezik megszüntetésükről, illetve felszámolásukról, beleegyezését adja státuszmódosításaikra, kinevezi és felmenti tisztségéből az általános, meg a középiskolák iskolaszéki tagjait, eszközöket biztosít az iskolák építésére és karbantartására, felszerelésükre és az egyéb folyó költségek fedezésére;

45) az oktatás terén más létesítményeket hoz létre, gyakorolja az alapító jogát – összhangban a törvénnyel, megszervezi a gyerekek és a diákok biztonságos utaztatását;

46) az egészségügyi intézmények hálózati tervének megfelelően, egészségügyi létesítményeket alapít, ellenőrzi, támogatja tevékenységüket, azoknak az egészségügyi intézményeknek az esetében, amelyeknek alapítója a város, határozatban rendelkezik megszüntetésükről, társulásukról és megosztásukról, gyakorolja az alapító jogát, kinevezi és leváltja tisztségéből az igazgató- és felügyelőbizottsági tagokat, az igazgatókat, beleegyezését adja alapszabályuk, munkaprogramjuk és egyéb működési okmányaik elfogadásához;

47) elfogadja a lakosság egészségügyi állapotával kapcsolatos jelentést, valamint a város területére érvényes közegészségügyi tervet, külön egészségvédelmi és közegészségügyi programokat indít – összhangban a vonatkozó törvénnyel;

48) szociális és gyermekvédelmi intézményeket hoz létre, határozatban rendelkezik felszámolásukról, illetve megszüntetésükről, ellenőrzi tevékenységüket, anyagi javakat biztosít a szociális és gyermekvédelmi intézmények építéséhez, karbantartásához, illetve felszereléséhez. Feltételeket teremt a szociális védelemhez és a szegénység leküzdéséhez, meghatározza a súlyos szociális helyzetben élő családok anyagi támogatásának feltételeit, anyagi pótsegélyt biztosít a gyermekek iskoláskor előtti intézményekben való ellátásához, kinevezi és leváltja tisztségéből a város alapította szociális és gyermekvédelmi intézmények igazgató- és felügyelőbizottságának tagjait, valamint az igazgatókat, belegyezését adja státuszváltoztatásaikhoz, alapszabályukhoz és évi munkaprogramjaikhoz;

49) a kulturális javak védelmét ellátó intézményeket, valamint egyéb – a város és az ott élő nemzeti kisebbségek részére fontos – kulturális szervezeteket hoz létre, elvégzi a felügyeleti feladatokat, határozatban rendelkezik megszűntetésükről, illetve felszámolásukról. Biztosítja a szükséges anyagi eszközöket épületeik felemeléséhez, karbantartásához, továbbá feltételeket teremt programfeladataik ellátásához, kinevezi és leváltja az igazgató- és a felügyelőbizottsági tagokat és az igazgatókat. Kivételt a könyvtári igazgató képez, akit a törvénnyel összhangban neveznek ki. Továbbá, beleegyezését adja alapszabályuk elfogadásához, a státuszmódosításokhoz, munkaprogramokhoz és egyéb jogi dokumentumok érvényre juttatásához, ahogyan azt a törvényben előirányozták;

50) a város területén gondot visel a kulturális javak védelméről, a kulturális és művészeti alkotó tevékenység fejlesztéséről;

51) okiratban rögzíti a város területén levő egyházi létesítmények építésének, karbantartási munkálatainak és felújításának társfinanszírozási feltételeit, módszerét és mértékét tartalmazó okmány elfogadásának módját;

52) sportlétesítményeket hoz létre, a törvény értelmében gyakorolja az alapítói jogokat, ellenőrzi és anyagilag támogatja tevékenységüket, biztosítja a létesítmények építéséhez, karbantartásához szükséges pénzeszközöket, a város szempontjából jelentős sportversenyek szervezéséről és megtartásáról rendelkezik, feltételeket teremt, hogy a város területén levő sportlétesítményekben megfelelő szakmai munka folyjék, gondot visel arról, hogy kielégítse a város polgárainak sportigényét – a törvénnyel és a benne foglalt prioritásokkal összhangban. A nemzeti sportfejlesztési stratégiának megfelelően, sportfejlesztési programokat fogad el;

53) meghatározza a városi költségvetésből folyósított támogatások feltételeit, illetve jóváhagyja azokat a projekteket, amelyek a város területén élő fiatalok szükségleteinek kielégítését szolgálják, a Szerb Köztársaság fiataljainak készült stratégia jegyében cselekvési programokkal áll elő;

54) megvitatja és elfogadja a város alapította intézmények és közszolgálatok tevékenységének éves jelentését, amelyben beszámolnak arról, hogyan teljesítették a kitűzött célokat, terveket, programokat;

55) intézkedéseket foganatosít és kezdeményezéseket fogad el az emberi és a kisebbségi jogok fejlesztésének érdekében, és biztosítja a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak pénzelését;

56) árutartalékot hoz létre és meghatározza annak szerkezetét, valamint mértékét;

57) meghozza a természeti javak fenntartható hasznosításának és védelmének programját, továbbá a természetvédelmi programot, a helyi cselekvési és helyreállítási programokat – a stratégiai jelentőségű dokumentumokkal és a városra különösen érvényes szükségletekkel összhangban, megszabja a természetvédelmi és környezetfejlesztési díj mértékét;

58) jogi védelmet biztosít az arra érdemes természeti javaknak, gondot visel védelmükről;

59) meghozza a levegő minőség-meghatározásának tervét, a természetvédelmi programot, valamint a zajvédelmi cselekvési tervet;

60) megvitatja és elfogadja a természetvédelmi alap programteljesítésének évi jelentését;

61) meghozza a Mezőgazdaság és a vidékfejlesztés stratégiáját, valamint a Mezőgazdaság és a vidékfejlesztési stratégia Újvidék Városra vonatkozó cselekvési tervét;

62) meghozza a város területére érvényes mezőgazdasági földterületek védelmének, rendezésének és felhasználásának éves programját, valamint a mezőgazdasági és a városra vonatkozó vidékfejlesztési politika érvényesítésének programját;

63) turisztikai intézményeket hoz létre, gyakorolja az alapítói jogokat, gondot visel tevékenységükről, a stratégiai céloknak megfelelően meghozza az idegenforgalmi fejlesztési programot és a város területére érvényes tartózkodási illeték mértékét;

64) meghatározza a vendéglátóipari, kereskedelmi és kisipari létesítmények munkaidejét;

65) meghatározza az értékcsökkenés mértékét, amely szerint csökkentik az ingatlanok becsült értékét azok az adóköteles vállalkozók esetében, akik nem vezetnek könyvelést, az értékcsökkenés a vagyonadó elszámolásának alapját képezi;

66) a vagyonadó kiszabásának érdekében, meghatározza a város területén levő egyszerű és kiemelt adózásköteles övezeteket;

67) beleegyezését adja, hogy az adózó a helyi önkormányzattal szemben fennálló adókötelezettségét a forrásbevételek konverzió útján is leróhassa; adott esetben az adónak megfelelő forrásbevételi összeg a város tartós betétjévé válik;

68) határozatban rendelkezik a város területére érvényes természetvédelmi és fejlesztési járulékkal kapcsolatos adatfeldolgozás finanszírozásáról;

69) szervezi a katasztrófavédelmet és a rendkívüli állapotokra érvényes igazgatási feladatokat, a város területén levő polgári védelmi szervezetet és annak működtetését, Rendkívüli Helyzetekkel Megbízott Törzskart hoz létre, megvitatja és elfogadja a Rendkívüli Helyzetekkel Megbízott Törzskar kifejtett munkáról szóló évi jelentését – teszi ezt összhangban a törvénnyel;

70) szervezi és feltételeket teremt a tűzvédelemhez, valamint a tűz okozta következmények elhárításához, tűzvédelmi-fejlesztési okmányokat fogad el;

71) elfogadja a tisztségviselők Etikai kódexét, valamint a városi szervezetekben dolgozók viselkedésének etikai kódexét, ellenőrzi ezeknek tiszteletben tartását;

72) meghozza a helyi – a város területére érvényes – korrupció elleni védelmi tervet, továbbá testületet alakít a tervben foglaltak teljesítésének ellenőrzésére;

73) rendelkezik olyan koncesszió odaítéléséről, amelynek tárgya a város hatáskörébe tartozik, jóváhagyja a koncessziót szabályzó aktust;

74) beleegyezését adja és elfogadja a köz-magán partnerségi projektjavaslatot, beleegyezését adja a partnerséget szabályzó nyilvános szerződés jóváírására, és a város nevében felhatalmazást ad a szerződés aláírásához;

75) véleményt nyilvánít a köztársasági és a tartományi, valamint a regionális területi fejlesztési tervről;

76) véleményt nyilvánít azokról a törvényekről, amelyek a helyi önkormányzat érdekeltségét érintik;

77) határozatban rendelkezik a helyi önkormányzatokkal, egyesületekkel, humanitárius és egyéb szervezetekkel való társulásról;

78) határozatban rendelkezik az utcák, a terek, a városi negyedek, a településrészek elnevezéséről;

79) beleegyezését adja a város nevének, címerének és egyéb jelképeinek felhasználásához;

80) polgári jogsegély szolgálatot szervez;

82) létre hozza a kommunális rendőrséget;

83) kinevezi, a helyi önkormányzati választásokkor közreműködő választási bizottságot – teszi ezt összhangban a törvénnyel;

84) egyéb, a törvényben és az Alapszabályban előirányzott feladatokat lát el.

Újvidék Város Képviselő-testületének elnöke:

– szervezi a Városi Képviselő-testület munkáját, elnököl az üléseken, javasolja az ülések napirendjét;

– gondot visel arról, hogy a Városi Képviselő-testület ülésein folyó munka a nyilvánosság elvének megfelelően történjen;

– kézjegyével látja el azokat a dokumentumokat, amelyeket a Városi Képviselő-testület hoz meg;

– a törvényben, Újvidék Város Képviselő-testülete Alapszabályában és Ügyrendi Szabályában rögzített feladatokat lát el.

Újvidék Város Képviselő-testületének elnökhelyettese:

– az elnök távollétében, vagy akadályoztatása esetén ellátja annak feladatkörét.

Újvidék Város Képviselő-testületének titkára és titkárhelyettese is van.

Újvidék Város Képviselő-testületének titkára

– gondot visel Újvidék Város Képviselő-testületének, valamint a munkatestületek ülései megtartásának szakmai követelményeiről, irányítja az adminisztratív tevékenységet, segíti az elnök és a helyettes munkáját, előkészíti az üléseket és gondot visel arról, hogy azok elérjék céljukat.

Újvidék Város Képviselő-testület titkárának helyettese, segíti a titkárt a hatáskörébe tartózó feladatok teljesítésekor, távollétében, vagy ideiglenes akadályoztatásakor elvégzi feladatát.

Újvidéki Város Képviselő-testületének jogállása és hatásköre. Újvidék Város Képviselő-testülete elnökének, helyettes elnökének, titkárának és titkárhelyettesének hatáskörét a Helyhatósági törvényben (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám és 83/2014. – másik törvény) Újvidék Város Alapszabályában (Újvidék Város Hivatalos Lapja, 11/2002. szám) és Újvidék Város Ügyrendi Szabályzatában rögzítették (Újvidék Város Hivatalos Lapja, 3/2005. és 4/2005. szám).

Újvidék Város Képviselő-testületének szerveiről szóló határozat (Újvidék Város Hivatalos Lapja, 4/2005. szám) értelmében hozták létre Újvidék Város Képviselő-testületének szerveit.

Újvidék Város Képviselő-testületének Szolgálata, a Képviselő-testület és a munkatestületek, vagyis a tanácsok, bizottságok, képviselő-testületi csoportok, valamint a Városi Választási Bizottság részére szakmai és egyéb feladatokat lát el.

A Képviselő-testület Szolgálatán belül belső szervezeti egységeket hoztak létre, ezek a következők:

– Képviselő-testületi Feladatok Ellátására Szolgáló Főosztály,

– A Városi Képviselő-testület elnökének kabinetje és a

– Tájékoztatási Főosztály.

A Szolgálat vezetője Újvidék Város Képviselő-testületének titkára.