Komisija je samostalna i nezavisna u radu i radi na osnovu zakona i propisa donetih na osnovu zakona.

Komisija radi u stalnom sastavu i proširenom sastavu. Rad Komisije je javan. Komisija radi u sednicama. Sednicu Komisije saziva predsednik Komisije, na sopstvenu inicijativu ili kada to predloži najmanje jedna trećina članova Komisije. Sednicom rukovodi predsednik Komisije, koga u odsutnosti zamenjuje zamenik predsednika Komisije. U radu Komisije učestvuju predsednik, članovi i sekretar Komisije, a u njihovoj odsutnosti njihovi zamenici.

Poziv za sednicu Komisije, sa predlogom dnevnog reda, upućuje se članovima Komisije, po pravilu u pisanom obliku, najkasnije dva dana pre dana predviđenog za održavanje sednice, a po potrebi sednice se mogu sazivati i u kraćem roku telefonom ili putem svih sredstava komunikacije, dok se ne uspostavi neposredni kontakt sa članovima Komisije.

Komisija radi i punovažno odlučuje ako na sednici prisustvuje većina njenih članova. Komisija odlučuje većinom glasova u stalnom, odnosno proširenom sastavu. Komisija odlučuje javnim glasanjem dizanjem ruku ili pojedinačnim izjašnjavanjem članova Komisije. Članovi Komisije se pojedinačno izjašnjavaju ako to odredi predsednik Komisije, kada smatra da je to potrebno, da bi se tačno utvrdio rezultat glasanja. Član Komisije može da predloži izmene ili dopune predloženog dnevnog reda.

Radi proučavanja pojedinih pitanja iz svog delokruga, izrade predloga akata, izveštaja i drugih dokumenata, kao i obavljanja pojedinih izbornih radnji, Komisija može formirati radnu grupu iz reda svojih članova, kojoj pomoć mogu pružiti stručna lica.

Komisija može, po potrebi, zadužiti pojedine svoje članove da prouče pitanja koja se javljaju u sprovođenju izbornog postupka, u neposrednoj saradnji sa članovima izbornih organa i drugim učesnicima u postupku, kao i uvidom u odgovarajuće dokumente, te da upoznaju Komisiju sa utvrđenim stanjem i predlože joj odgovarajuće rešenje.