Na osnovu Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“ br. 129/07, 34/10 Odluka US i 54/11) organi za sprovođenje izbora za izbor odbornika u Skupštinu Grada Novog Sada su Gradska izborna komisija i birački odbori.

Skupština Grada Novog Sada ima 78 odbornika koji se biraju na četiri godine. Članovi organi za sprovođenje izbora i njihovi zamenici mogu biti samo građani koji imaju izborno pravo, kao i prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Članovima organa za sprovođenje izbora i njihovim zamenicima prestaje funkcija u ovim organima kada prihvate kandidaturu za odbornika.

Gradska izborna komisija radi u stalnom sastavu (imenovani članovi) i u proširenom sastavu (opunomoćeni članovi). Nijedna politička stranka ili stranačka koalicija ne može imati više od polovine članova u stalnom sastavu organa za sprovođenje izbora. U Rešenju o imenovanju predsednika i članova organa za sprovođenje izbora, pored ličnog imena predsednika, odnosno člana, mora biti navedena njegova politička pripadnost ili naziv stranke, odnosno stranačke koalicije na čiji predlog je imenovan. Izbornu komisiju u stalnom sastavu čine predsednik i najmanje šest članova koje imenuje skupština jedinice lokalne samouprave, na predlog odborničkih grupa u skupštini jedinice lokalne samouprave, srazmerno broju odbornika, a u proširenom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosilaca izborne liste koji je predložio najmanje dve trećine kandidata od ukupnog broja odbornika koji se bira.

Političke stranke i koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina koje predlože najmanje jednu trećinu kandidata za odbornike od ukupnog broja odbornika koji se bira imaju pravo na svog predstavnika u proširenom sastavu izborne komisije. Za predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara Gradske izborne komisije, imenuje se lice koje je diplomirani pravnik.