Na osnovu Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“ br. 129/07, 34/10 Odluka US i 54/11) organi za sprovođenje izbora za izbor odbornika u Skupštinu Grada Novog Sada su Gradska izborna komisija i birački odbori.

Skupština Grada Novog Sada ima 78 odbornika koji se biraju na četiri godine. Članovi organi za sprovođenje izbora i njihovi zamenici mogu biti samo građani koji imaju izborno pravo, kao i prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Članovima organa za sprovođenje izbora i njihovim zamenicima prestaje funkcija u ovim organima kada prihvate kandidaturu za odbornika.

Gradska izborna komisija radi u stalnom sastavu (imenovani članovi) i u proširenom sastavu (opunomoćeni članovi). Nijedna politička stranka ili stranačka koalicija ne može imati više od polovine članova u stalnom sastavu organa za sprovođenje izbora. U Rešenju o imenovanju predsednika i članova organa za sprovođenje izbora, pored ličnog imena predsednika, odnosno člana, mora biti navedena njegova politička pripadnost ili naziv stranke, odnosno stranačke koalicije na čiji predlog je imenovan. Izbornu komisiju u stalnom sastavu čine predsednik i najmanje šest članova koje imenuje skupština jedinice lokalne samouprave, na predlog odborničkih grupa u skupštini jedinice lokalne samouprave, srazmerno broju odbornika, a u proširenom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosilaca izborne liste koji je predložio najmanje dve trećine kandidata od ukupnog broja odbornika koji se bira.

Političke stranke i koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina koje predlože najmanje jednu trećinu kandidata za odbornike od ukupnog broja odbornika koji se bira imaju pravo na svog predstavnika u proširenom sastavu izborne komisije. Za predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara Gradske izborne komisije, imenuje se lice koje je diplomirani pravnik.

NADLEŽNOSTI GIK-a

Gradska izborna komisija, u skladu sa zakonom:
– stara se o zakonitosti sprovođenja izbora odbornika;
– određuje biračka mesta, pri čemu naročito vodi računa o ravnomernoj raspoređenosti birača na biračkim mestima i o dostupnosti biračkog mesta biračima;
– određuje biračke odbore i imenuje njihove članove;
– daje uputstva biračkim odborima u pogledu sprovođenja postupka izbora odbornika;
– propisuje obrasce i organizuje tehničke pripreme za sprovođenje izbora za odbornike;
– utvrđuje da li su izborne liste sačinjene i podnete u skladu sa propisima o izboru odbornika;
– proglašava izborne liste;
– utvrđuje oblik i izgled glasačkih listića, broj glasačkih listića za biračka mesta i zapisnički ih predaje biračkim odborima;
– utvrđuje i objavljuje ukupne rezultate izbora odbornika;
– podnosi izveštaj skupštini jedinice lokalne samouprave o sprovodenim izborima za odbornike;
– dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave i republičkom organu nadležnom za poslove statistike podatke o sprovođenju i rezultatima izbora za odbornike, neposredno po završetku izbora;
– obavlja i druge poslove određene propisima o izboru odbornika.

U skladu sa odredbama Odluke o Službi Skupštine Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 4/05), Služba Skupštine obavlja stručne i druge poslove za potrebe Gradske izborne komisije, a Gradska uprava za propise, Gradska uprava za opšte poslove i Služba za zajedničke poslove, obezbeđuju i pružaju stručnu i tehničku pomoć pri obavljanju zadataka Komisije, u skladu sa Zakonom i Odlukom o gradskim upravama.

NAČIN RADA GIK-a

Komisija je samostalna i nezavisna u radu i radi na osnovu zakona i propisa donetih na osnovu zakona.

Komisija radi u stalnom sastavu i proširenom sastavu. Rad Komisije je javan. Komisija radi u sednicama. Sednicu Komisije saziva predsednik Komisije, na sopstvenu inicijativu ili kada to predloži najmanje jedna trećina članova Komisije. Sednicom rukovodi predsednik Komisije, koga u odsutnosti zamenjuje zamenik predsednika Komisije. U radu Komisije učestvuju predsednik, članovi i sekretar Komisije, a u njihovoj odsutnosti njihovi zamenici.

Poziv za sednicu Komisije, sa predlogom dnevnog reda, upućuje se članovima Komisije, po pravilu u pisanom obliku, najkasnije dva dana pre dana predviđenog za održavanje sednice, a po potrebi sednice se mogu sazivati i u kraćem roku telefonom ili putem svih sredstava komunikacije, dok se ne uspostavi neposredni kontakt sa članovima Komisije.

Komisija radi i punovažno odlučuje ako na sednici prisustvuje većina njenih članova. Komisija odlučuje većinom glasova u stalnom, odnosno proširenom sastavu. Komisija odlučuje javnim glasanjem dizanjem ruku ili pojedinačnim izjašnjavanjem članova Komisije. Članovi Komisije se pojedinačno izjašnjavaju ako to odredi predsednik Komisije, kada smatra da je to potrebno, da bi se tačno utvrdio rezultat glasanja. Član Komisije može da predloži izmene ili dopune predloženog dnevnog reda.

Radi proučavanja pojedinih pitanja iz svog delokruga, izrade predloga akata, izveštaja i drugih dokumenata, kao i obavljanja pojedinih izbornih radnji, Komisija može formirati radnu grupu iz reda svojih članova, kojoj pomoć mogu pružiti stručna lica.

Komisija može, po potrebi, zadužiti pojedine svoje članove da prouče pitanja koja se javljaju u sprovođenju izbornog postupka, u neposrednoj saradnji sa članovima izbornih organa i drugim učesnicima u postupku, kao i uvidom u odgovarajuće dokumente, te da upoznaju Komisiju sa utvrđenim stanjem i predlože joj odgovarajuće rešenje.