На основу Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 Одлука УС и 54/11) органи за спровођење избора за избор одборника у Скупштину Града Новог Сада су Градска изборна комисија и бирачки одбори.

Скупштина Града Новог Сада има 78 одборника који се бирају на четири године. Чланови органи за спровођење избора и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе. Члановима органа за спровођење избора и њиховим заменицима престаје функција у овим органима када прихвате кандидатуру за одборника.

Градска изборна комисија ради у сталном саставу (именовани чланови) и у проширеном саставу (опуномоћени чланови). Ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова у сталном саставу органа за спровођење избора. У Решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је именован. Изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника, а у проширеном саставу и по један опуномоћени представник подносилаца изборне листе који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира.

Политичке странке и коалиције политичких странака националних мањина које предложе најмање једну трећину кандидата за одборнике од укупног броја одборника који се бира имају право на свог представника у проширеном саставу изборне комисије. За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Градске изборне комисије, именује се лице које је дипломирани правник.

НАДЛЕЖНОСТИ ГИК-а

Градска изборна комисија, у складу са законом:
– стара се о законитости спровођења избора одборника;
– одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима;
– одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
– даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
– прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике;
– утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору одборника;
– проглашава изборне листе;
– утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима;
– утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
– подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о спроводеним изборима за одборнике;
– доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора;
– обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.

У складу са одредбама Одлуке о Служби Скупштине Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/05), Служба Скупштине обавља стручне и друге послове за потребе Градске изборне комисије, а Градска управа за прописе, Градска управа за опште послове и Служба за заједничке послове, обезбеђују и пружају стручну и техничку помоћ при обављању задатака Комисије, у складу са Законом и Одлуком о градским управама.

НАЧИН РАДА ГИК-а

Комисија је самостална и независна у раду и ради на основу закона и прописа донетих на основу закона.

Комисија ради у сталном саставу и проширеном саставу. Рад Комисије је јаван. Комисија ради у седницама. Седницу Комисије сазива председник Комисије, на сопствену иницијативу или када то предложи најмање једна трећина чланова Комисије. Седницом руководи председник Комисије, кога у одсутности замењује заменик председника Комисије. У раду Комисије учествују председник, чланови и секретар Комисије, а у њиховој одсутности њихови заменици.

Позив за седницу Комисије, са предлогом дневног реда, упућује се члановима Комисије, по правилу у писаном облику, најкасније два дана пре дана предвиђеног за одржавање седнице, а по потреби седнице се могу сазивати и у краћем року телефоном или путем свих средстава комуникације, док се не успостави непосредни контакт са члановима Комисије.

Комисија ради и пуноважно одлучује ако на седници присуствује већина њених чланова. Комисија одлучује већином гласова у сталном, односно проширеном саставу. Комисија одлучује јавним гласањем дизањем руку или појединачним изјашњавањем чланова Комисије. Чланови Комисије се појединачно изјашњавају ако то одреди председник Комисије, када сматра да је то потребно, да би се тачно утврдио резултат гласања. Члан Комисије може да предложи измене или допуне предложеног дневног реда.

Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других докумената, као и обављања појединих изборних радњи, Комисија може формирати радну групу из реда својих чланова, којој помоћ могу пружити стручна лица.

Комисија може, по потреби, задужити поједине своје чланове да проуче питања која се јављају у спровођењу изборног поступка, у непосредној сарадњи са члановима изборних органа и другим учесницима у поступку, као и увидом у одговарајуће документе, те да упознају Комисију са утврђеним стањем и предложе јој одговарајуће решење.