На основу Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 Одлука УС и 54/11) органи за спровођење избора за избор одборника у Скупштину Града Новог Сада су Градска изборна комисија и бирачки одбори.

Скупштина Града Новог Сада има 78 одборника који се бирају на четири године. Чланови органи за спровођење избора и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе. Члановима органа за спровођење избора и њиховим заменицима престаје функција у овим органима када прихвате кандидатуру за одборника.

Градска изборна комисија ради у сталном саставу (именовани чланови) и у проширеном саставу (опуномоћени чланови). Ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова у сталном саставу органа за спровођење избора. У Решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је именован. Изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника, а у проширеном саставу и по један опуномоћени представник подносилаца изборне листе који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира.

Политичке странке и коалиције политичких странака националних мањина које предложе најмање једну трећину кандидата за одборнике од укупног броја одборника који се бира имају право на свог представника у проширеном саставу изборне комисије. За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Градске изборне комисије, именује се лице које је дипломирани правник.