Комисија је самостална и независна у раду и ради на основу закона и прописа донетих на основу закона.

Комисија ради у сталном саставу и проширеном саставу. Рад Комисије је јаван. Комисија ради у седницама. Седницу Комисије сазива председник Комисије, на сопствену иницијативу или када то предложи најмање једна трећина чланова Комисије. Седницом руководи председник Комисије, кога у одсутности замењује заменик председника Комисије. У раду Комисије учествују председник, чланови и секретар Комисије, а у њиховој одсутности њихови заменици.

Позив за седницу Комисије, са предлогом дневног реда, упућује се члановима Комисије, по правилу у писаном облику, најкасније два дана пре дана предвиђеног за одржавање седнице, а по потреби седнице се могу сазивати и у краћем року телефоном или путем свих средстава комуникације, док се не успостави непосредни контакт са члановима Комисије.

Комисија ради и пуноважно одлучује ако на седници присуствује већина њених чланова. Комисија одлучује већином гласова у сталном, односно проширеном саставу. Комисија одлучује јавним гласањем дизањем руку или појединачним изјашњавањем чланова Комисије. Чланови Комисије се појединачно изјашњавају ако то одреди председник Комисије, када сматра да је то потребно, да би се тачно утврдио резултат гласања. Члан Комисије може да предложи измене или допуне предложеног дневног реда.

Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других докумената, као и обављања појединих изборних радњи, Комисија може формирати радну групу из реда својих чланова, којој помоћ могу пружити стручна лица.

Комисија може, по потреби, задужити поједине своје чланове да проуче питања која се јављају у спровођењу изборног поступка, у непосредној сарадњи са члановима изборних органа и другим учесницима у поступку, као и увидом у одговарајуће документе, те да упознају Комисију са утврђеним стањем и предложе јој одговарајуће решење.