Градска изборна комисија, у складу са законом:

– стара се о законитости спровођења избора одборника;

– одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима;

– одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;

– даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;

– прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике;

– утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору одборника;

– проглашава изборне листе;

– утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима;

– утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;

– подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о спроводеним изборима за одборнике;

– доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора;

– обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.

У складу са одредбама Одлуке о Служби Скупштине Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/05), Служба Скупштине обавља стручне и друге послове за потребе Градске изборне комисије, а Градска управа за прописе, Градска управа за опште послове и Служба за заједничке послове, обезбеђују и пружају стручну и техничку помоћ при обављању задатака Комисије, у складу са Законом и Одлуком о градским управама.