Sednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. Svečana sednica Skupštine održava se povodom praznika Grada, a može se održati i drugim svečanim povodom.

Sednice Skupštine sazivaju se elektronskim ili pisanim putem. Poziv za sednicu dostavlja se odbornicima po pravilu sedam dana pre održavanja sednice. Kada postoje opravdani razlozi, koji moraju biti obrazloženi, ovaj rok može biti i kraći.

Sednice Skupštine saziva predsednik Skupštine, ili u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost, zamenik predsednika Skupštine. Predsednik Skupštine je dužan da sednicu zakaže na zahtev  gradonačelnika, Gradskog veća ili jedne trećine odbornika, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Ako predsednik Skupštine ne zakaže sednicu u propisanom roku, sednicu može da zakaže podnosilac zahteva u roku od tri dana. Sednica će se održati najkasnije u roku do sedam dana od dana zakazivanja, a sednicom predsedava odbornik koga odredi podnosilac zahteva.

Saziv za sednicu, materijal za istu i zapisnik sa prethodne sednice dostavlja se elektronskim putem svim odbornicima na službenu adresu elektronske pošte na otvorenom korisničkom nalogu. Pisani materijal za odbornike dostavlja se sekretarima odborničkih grupa, koji se staraju da materijal bude uručen odbornicima. Samostalni odbornici koji nisu članovi odborničke grupe biće obavešteni elektronskim putem od strane Službe Skupštine da je sazvana sednica i da pisani materijal mogu preuzeti u sedištu Skupštine Grada.

Sednicom rukovodi predsednik Skupštine koga u slučaju odsutnosti zamenjuje zamenik predsednika. Predsednik Skupštine otvara sednicu Skupštine i na osnovu službene evidencije o prisutnosti odbornika i prijave odbornika o prisustvu sednici putem elektronskog sistema, utvrđuje da li sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika, odnosno da li postoji kvorum za rad Skupštine i obaveštava Skupštinu koji odbornici su opravdali odsustvo.

Za rad Skupštine potreban je kvorum, odnosno prisutnost većine od ukupnog broja odbornika, izuzev za raspravu po tačkama dnevnog reda, izjašnjavanje o povredi Poslovnika i postavljanje odborničkih pitanja. Kvorum se utvrđuje primenom elektronskog sistema, na taj način što je svaki odbornik dužan da se, na zahtev predsednika Skupštine, identifikuje prijavom na elektronski sistem. Ukoliko elektronski sistem nije u funkciji, o čemu predsednik Skupštine obaveštava odbornike, kvorum se utvrđuje prebrojavanjem odbornika ili prozivkom. Kada predsednik, odnosno ovlašćeni predstavnik odborničke grupe ili odbornik izrazi sumnju u postojanje kvoruma utvrđenog primenom elektronskog sistema, predsednik Skupštine stavlja na uvid računarski izvod prisutnih odbornika. Odbornik je dužan da se, pre početka sednice, prijavi na elektronski sistem, a po otvaranju sednice ukoliko predsednik Skupštine ustanovi da se neki odbornik nije prijavio, dužan je to da učini na zahtev predsednika. Prilikom svakog izlaska iz sale i napuštanja sednice Skupštine, odbornik je dužan da se odjavi, odnosno prijavi pri ponovnom ulasku u salu. Pošto je utvrđeno postojanje kvoruma, a pre prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik sa prethodne sednice.

Dnevni red sednice predlaže predsednik Skupštine na osnovu izveštaja sekretara Skupštine o pristiglim materijalima. Sa predlogom dnevnog reda upoznaju se predsednici odborničkih grupa pre sazivanja sednice Skupštine. U predlog dnevnog reda sednice Skupštine može da se uvrsti predlog akta koji je pripremljen u skladu sa Statutom i Poslovnikom i dostavljen odbornicima. U predlogu dnevnog reda se posebno grupišu tačke po karakteru, srodnosti i značaju.

Dnevni red sednice utvrđuje Skupština. Odbornik, odbornička grupa, radno telo, Gradonačelnik i Gradsko veće mogu da predlažu izmene i dopune predloženog dnevnog reda. Predlozi za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda, ukoliko je sednica sazvana u roku od 7 dana pre održavanja, podnose se predsedniku Skupštine u pisanom obliku i moraju biti obrazloženi. Predlozi za dopunu predloženog dnevnog reda, podnose se najkasnije 72 sata pre sata određenog za održavanje sednice Skupštine. Izuzetno, predlozi koji se odnose na izbor, imenovanja i razrešenja i prestanak funkcije podnose se najkasnije 24 sata pre sata određenog za početak sednice Skupštine. Predlozi za dopunu dnevnog reda po hitnom postupku podnose se najkasnije do dva sata pre sata određenog za početak sednice Skupštine. Ako je predlagač izmena i dopuna predloženog dnevnog reda grupa odbornika, u predlogu mora da se naznači jedan predstavnik predlagača. Ako to nije učinjeno, smatra se da je predstavnik predlagača prvi potpisani odbornik.

Pre odlučivanja o dnevnom redu u celini, Skupština bez pretresa odlučuje posebno o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda. Nove tačke koje su unete u dnevni red na osnovu predloga za dopunu dnevnog reda, predloga za spajanje rasprave ili predloga za hitan postupak, uvršćuju se u dnevni red po redosledu predlaganja, osim ako je predlagač ili predsednik Skupštine predložio drugi redosled razmatranja, o čemu se Skupština izjašnjava bez pretresa. O dnevnom redu u celini, Skupština odlučuje bez pretresa.

Skupština u toku sednice, na predlog predsednika Skupštine, bez rasprave, može da odluči o promeni redosleda tačaka u dnevnom redu. Posle usvajanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o tačkama dnevnog reda po utvđenom redosledu.

Svaki odbornik ima pravo da govori na sednici Skupštine. U radu Skupštine mogu da učestvuju Gradonačelnik, zamenik Gradonačelnika, članovi Gradskog veća, sekretar Skupštine i načelnik uprave. Niko ne može da pristupi govornici dok mu predsednik Skupštine to ne dozvoli. Na sednici Skupštine može da se govori tek pošto se dobije reč, i to po redosledu javljanja, izuzev predsednika odborničke grupe koji ima pravo da govore čim se jave za reč, a nakon završetka izlaganja prethodnog govornika. Predsednik Skupštine može da govori kao odbornik, uz prethodnu prijavu na elektronski sistem i ima prednost u odnosu na druge prijavljene govornike, izuzev predsednika odborničkih grupa. Kada predsednik Skupštine govori kao odbornik, predsedavanje prepušta zemeniku predsednika Skupštine.

Govornik može da govori samo o pitanju koje je na dnevnom redu. Govornika može da prekine ili opomene na red samo predsednik Skupštine. Nije dozvoljeno ometanje govornika dobacivanjem i komentarisanjem njegovog izlaganja. Predsednik Skupštine je dužan da obezbedi da govornik ne bude ometan u svom izlaganju.

Pre ili posle pretresa o određenim tačkama dnevnog reda, Skupština može da odluči da se ta pitanja skinu sa dnevnog reda ili da se upute predlagaču na dalje proučavanje. Predsednik Skupštine zaključuje pretres kada su svi prijavljeni govornici učestvovali u pretresu ili ako je isteklo vreme za raspravu po tekućoj tački dnevnog reda. Pretres se po zaključenju ne može ponovo otvoriti.