Skupština je najviši organ Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom Grada Novog Sada.

Skupština Grada Novog Sada, u skladu sa zakonom:

1) donosi Statut Grada i Poslovnik Skupštine;

2) donosi budžet Grada i završni račun budžeta Grada;

3) donosi program razvoja Grada i pojedinih delatnosti;

4) donosi urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;

5) donosi propise i druge opšte akte;

6) raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije Grada, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi, i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;

7) osniva službe, komunalna javna i druga javna preduzeća, ustanove i organizacije, i vrši nadzor nad njihovim radom;

8) osniva organe, organizacije i službe za potrebe Grada i uređuje njihovu organizaciju i rad;

9) imenuje i razrešava upravne i nadžorne odbore, postavlja i razrešava direktore komunalnih javnih i drugih javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač Grad, i daje saglasnost na statute, statusne promene,povećanje i smanjenje glavnice i kriterijume za raspodelu dobiti, godišnje programe poslovanja i druga programska akta u skladu sa zakonom;

10) odlučuje o dodeljivanju priznanja, nagrada i zvanja počasnog građanina Grada;

11) bira predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;

12) bira članove Gradskog veća na predlog Gradonačelnika;

13) postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine, na predlog predsednika Skupštine;

14) postavlja i razrešava načelnike gradskih uprava na predlog Gradonačelnika;

15) obrazuje Savet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;

16) postavlja građanskog branioca (ombudsmana);

17) osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti i bira predsednika, zamenika i članove radnih tela;

18) utvrđuje izbor, delokrug, sastav i način rada Saveta za međunacionalne odnose;

19) utvrđuje gradske takse i druge lokalne prihode koji po zakonu pripadaju Gradu;

20) utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta, utvrđuje visinu naknade za održavanje stambenih zgrada kojima upravlja, kao i kriterijume i način plaćanja troškova održavanja poslovnih prostorija i stanova u kojima se obavlja poslovna delatnost, i utvrđuje poresku stopu na fond zarada, u skladu sa zakonom;

21) donosi odluku o javnom zaduživanju Grada;

22) osniva ustanove i organizacije u oblasti turizma, obezbeđuje uslove za uređenje turističkih mesta i razvoj i unapređenje komunalnih, sportskorekreativnih i drugih delatnosti koje doprinose razvoju turizma, kao i uslove za organizovanje turističko-informativne i propagandne delatnosti, uređuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i druge uslove njihovog rada i poslovanja, utvrđuje uslove korišćenja i način upravljanja prirodnim izvorima;

23) daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;

24) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za Grad;

25) pokreće postupak za zaštitu prava Grada pred Ustavnim sudom;

26) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i zastave Grada;

27) donosi odluku o osnivanju fondova i finansijske programe o obezbeđivanju sredstava za finansiranje javnih rashoda;

28) uređuje opšte uslove za uređenje naselja na teritoriji Grada, korišćenje javnih i drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za parkiranje;

29) uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih delatnosti, kao i druga pitanja od značaja za njihovo obavljanje;

30) uređuje uslove i način izgradnje, odnosno postavljanja i uklanjanja objekata na javnim površinama u naseljenim mestima i na neizgrađenom građevinskom zemljištu, i uređuje uslove za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i bezbednost saobaćaja;

31) određuje područja na kojima se mogu obavljati određene vrste poslovnih delatnosti , kao i način odlaganja komunalnog otpada;

32) uređuje uslove izgradnje i održavanja ulica i trgova, lokalnih puteva, u naseljima uređuje upravljanje tim putevima i ulicama i odobrava njihovu izgradnju;

33) uređuje organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji Grada;

34) određuje lokacije i uređuje uslove izgradnje, zaštite i održavanja grobalja, i uređuje uslove i način sahranjivanja i način organizovanja tih poslova, odnosno održavanje spomenika i spomen – obeležja od značaja za kulturno – istorijsku tradiciju;

35) osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, imenuje i razrešava članove školskog odbora osnovnih i srednjih škola, uređuje izgradnju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje osnovnih i srednjih škola, daje saglasnost na statute osnovnih škola i obezbeđuje opremanje, sredstva za materijalne troškove i amortizaciju osnovnih i srednjih škola;

36) uređuje uslove i način obezbeđivanja prevoza učenika koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od sedišta osnovne škole, a za učenike ometene u razvoju uređuje prevoz, bez obzira na udaljenost stana od škole ishranu i smeštaj, ako na teritoriji Grada nema odgovarajuće osnovne škole;

37) osniva ustanove i organizacije u oblasti primarne zdravstvene zaštite, dečije i socijalne zaštite, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, utvrđuje mrežu ustanova za decu i načine i uslove regresiranja troškova boravka dece iz materijalno ugroženih porodica u predškolskoj ustanovi, daje saglasnost na statute ustanova primarne zdravstvene zaštite i obezbeđuje izgradnju, dogradnju, opremanje i osavremenjavanje i uslove za rad ustanova socijalne zaštite i društvene brige o deci;

38) osniva ustanove i organizacije u oblasti kulture, fizičke kulture i sporta, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje i obezbeđuje izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih objekata, donosi odluke o organizovanju i održavanju sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za Grad, obezbeđuje uslove za rad sportskih stručnjaka u organizacijama u oblasti sporta na teritoriji Grada;

39) obezbeđuje zaštitu kulturnih dobara, osim kulturnih dobara od izuzetnog i velikog značaja, i razvoj umetničkog stvaralaštva;

40) donosi akt o stavljanju pod zaštitu određenog prirodnog dobra;

41) osniva biblioteke i obezbeđuje uslove za prikupljanje, obradu, čuvanje i davanje na korišćenje knjiga i drugih publikacija, i uslove za rad;

42) obezbeđuje izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata ustanova kulture čiji je osnivač, u kojima se ostvaruju potrebe kulture građana u Gradu, obezbeđuje rad, održavanje i ostvarivanje programa ustanova kulture od značaja za Grad;

43) donosi odluku o udruživanju sredstava i saradnji sa drugim gradovima i opštinama, nevladinim organizacijama i humanitarnim organizacijama;

44) donosi odluku o udruživanju u međunarodne organizacije lokalne vlasti, kao i o saradnji sa odgovarajućim jedinicama lokalnih vlasti drugih zemalja;

45) utvrđuje mere za slučaj neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda i određuje mere za ublažavanje i otklanjanje neposrednih posledica od elementranih nepogoda;

46) donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, određuje erozivna područja i propisuje protiverozivne mere;

47) utvrđuje nazive ulica,trgova,gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenog mesta na teritoriji Grada;

48) donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe organa Grada;

49) razmatra izveštaje o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta Grada, i

50) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Predsednik Skupštine Grada Novog Sada:

– organizuje rad Skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama, predlaže dnevni red sednice,

– stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine,

– potpisuje akte koje je donela Skupština, i

– vrši druge poslove predviđene Statutom Grada Novog, Poslovnikom Skupštine Grada Novog Sada, kao i druge poslove koje mu poveri Skupština Grada Novog Sada.


Zamenik predsednika Skupštine Grada Novog Sada
:

– zamenjuje predsednika u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoje dužnosti ili na osnovu posebnog ovlašćenja.

Skupština Grada Novog Sada ima sekretara i zamenika sekretara Skupštine Grada.

Sekretar i zamenik sekretara Skupštine Grada Novog Sada

Sekretar Skupštine Grada Novog Sada stara se o obavljanju stručnih poslova koji se odnose na sazivanje sednice Skupštine i njenih radnih tela, rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad i pomaže predsedniku skupštine i zameniku predsednika Skupštine u pripremi sednica i ostvarivanju njihovih funkcija.

Zamenika sekretara Skupštine Grada Novog Sada pomaže sekretaru u obavljanju poslova iz njegovog delokruga i zamenjuje ga u slučaju odsutnosti ili privremene sprečenosti da obavlja svoje poslove.

Položaj i ovlašćenja Skupštine Grada Novog Sada, predsednika Skupštine Grada Novog Sada, zamenika predsednika, sekretara Skupštine Skupštine Grada Novog Sada i zamenika sekretara utvrđeni su Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon), Statutom Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 11/2002) i Poslovnikom Skupštine Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 3/2005 i 4/2005).

Odlukom o Službi Skupštine Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“ broj 4/2005), obrazovana je Služba Skupštine Grada Novog Sada.

Služba Skupštine Grada Novog Sada obavlja stručne i druge poslove za potrebe Skupštine Grada Novog Sada, njenih stalnih radnih tela, odnosno saveta i komisija, odbornika, odborničkih grupa, kao i određene poslove za potrebe Gradske izborne komisje.

U Službi Skupštine obrazovane su osnovne unutrašnje jedinice:

– Sektor za skupštinske poslove,

– Kabinet predsednika Skupšitne Grada, i

– Sektor za informisanje.

Službom Skupštine rukovodi sekretar Skupštine Grada Novog Sada.