Skupština je najviši organ Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom Grada Novog Sada.

Skupština Grada Novog Sada, u skladu sa zakonom:

1) donosi Statut Grada i Poslovnik Skupštine Grada;

2) donosi budžet Grada i usvaja završni račun budžeta Grada;

3) utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i visinu lokalnih taksi i naknada;

4) donosi akt u vezi sa javnim zaduživanjem Grada, u skladu sa zakonom;

5) podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Grada;

6) donosi program razvoja Grada, planske dokumente javnih politika, srednjoročne planove i druge planske dokumente, u skladu sa zakonom;

7) donosi prostorni plan Grada i urbanističke planove;

8) donosi propise i druge opšte akte iz nadležnosti Grada;

9) obrazuje organe, organizacije, kancelarije i službe za potrebe Grada, uređuje njihovu organizaciju i obezbeđuje organizacione, materijalne i druge uslove za njihov rad;

10) usvaja Kadrovski plan;

11) raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije Grada, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;

12) bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika Skupštine Grada;

13) postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine Grada;

14) bira i razrešava Gradonačelnika, i na predlog Gradonačelnika, bira i razrešava zamenika Gradonačelnika i članove Gradskog veća;

15) postavlja i razrešava pravobranioca Grada i zamenika pravobranioca Grada, i razmatra i usvaja izveštaj o radu gradskog pravobranioca;

16) bira i razrešava lokalnog ombudsmana i zamenika lokalnog ombudsmana, razmatra izveštaj o radu lokalnog ombudsmana;

17) bliže uređuje položaj, ovlašćenja, kao i prava i dužnosti glavnog urbaniste, imenuje i razrešava glavnog urbanistu i razmatra godišnji izveštaj glavnog urbaniste o stanju u prostoru;

18) uređuje pribavljanje i raspolaganje stvarima u javnoj svojini Grada u skladu sa zakonom;

19) odlučuje o ulaganju prava i stvari u javnoj svojini Grada u kapital javnog preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač Grad;

20) odlučuje o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini Grada, zasnivanju hipoteke na nepokretnostima u javnoj svojini Grada;

21) odlučuje o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Grada, ustanovama, javnim agencijama i drugim organizacijama čiji je osnivač Grad;

22) donosi odluku o prenosu prava javne svojine Grada na pokretnim stvarima na drugog nosioca javne svojine, uključujući i razmenu;

23) uređuje pribavljanje i otuđenje stambenih zgrada i stanova u javnoj svojini, kao i kriterijume i postupak njihovog davanja u zakup;

24) uređuje korišćenje poslovnog prostora koji je u javnoj svojini Grada, uređuje visinu zakupnine poslovnog prostora kada su u pitanju investicioni projekti velike vrednosti, i vrši druge poslove u vezi sa korišćenjem poslovnog prostora, u skladu sa zakonom i drugim aktima Grada;

25) donosi lokalnu stambenu strategiju u skladu sa Nacionalnom stambenom strategijom, akcioni plan za njeno sprovođenje i programe stambene podrške, osniva javnu stambenu agenciju u skladu sa zakonom;

26) uređuje uslove i način postavljanja i uklanjanja objekata na javnim površinama i na neizgrađenom građevinskom zemljištu, i uređuje uslove za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i bezbednost saobraćaja;

27) donosi godišnji i srednjoročni program uređivanja građevinskog zemljišta;

28) uređuje otuđenje, pribavljanje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada i uspostavljanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada;

29) uređuje doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta;

30) osniva javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća i društva kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa, donosi odluku o njihovom prestanku u skladu sa zakonom, vrši nadzor nad njihovim radom, imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktora javnih komunalnih i drugih javnih preduzeća i društva kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa čiji je osnivač Grad, daje saglasnost na statute, statusne promene, odluke o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitaka, ulaganje kapitala, akt o proceni vrednosti državnog kapitala, iskazivanje tog kapitala u akcijama, kao i na program i odluku o svojinskoj transformaciji, godišnje programe poslovanja i druge akte i radnje u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine Grada;

30) uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj, prava i obaveze vršioca komunalnih delatnosti i korisnika komunalnih usluga, način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalne delatnosti, propisuje opšte uslove održavanja komunalnog reda i mere za njihovo sprovođenje;

31) uređuje opšte uslove za uređenje naselja na teritoriji Grada, korišćenje javne i druge površine;

32) donosi programe investicionih aktivnosti za javna komunalna preduzeća i društva kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa, čiji je osnivač Grad;

33) razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih komunalnih i drugih javnih preduzeća i društava kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa čiji je osnivač Grad i druge izveštaje o realizaciji planova i programa;

34) uređuje držanje i zaštitu domaćih životinja i kućnih ljubimaca;

35) utvrđuje program održavanja objekata putne privrede;

36) uređuje organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji Grada, uređuje kategorizaciju opštinskih puteva i ulica, određuje pravac, odnosno promenu pravca državnog puta koji prolazi kroz teritoriju Grada, po prethodno pribavljenoj saglasnosti nadležnog ministarstva;

37 ) uređuje uslove i način upravljanja javnim parkiralištima;

38) uređuje bliže uslove za obavljanje taksi prevoza;

39) uređuje i obezbeđuje organizaciju linijske plovidbe koja se vrši na teritoriji Grada;

40) određuje delove obale i vodnog prostora na teritoriji Grada na kojima se mogu graditi hidrotehnički objekti i postavljati plutajući objekti, po prethodnoj pribavljenoj saglasnosti nadležnog ministarstva i ovlašćenog pravnog lica za tehničko održavanje vodnih puteva;

41) osniva javne agencije, donosi odluku o njihovom prestanku, odnosno ukidanju u skladu sa zakonom, imenuje i razrešava upravni odbor i direktora, daje saglasnost na akte i radnje javne agencije;

42) donosi program i plan energetske efikasnosti i program unapređenja energetske efikasnosti;

43) osniva ustanove u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, utvrđuje mrežu predškolskih ustanova, donosi odluku o njihovom prestanku, odnosno ukidanju, imenuje i razrešava članove upravnog odbora predškolske ustanove, daje saglasnosti na statusne promene i statut predškolske ustanove u skladu sa zakonom, i na promenu naziva i sedišta predškolske ustanove koja je osnovana po modelu javno-privatnog partnerstva u skladu sa zakonom, obezbeđuje sredstva za ostvarivanje delatnosti predškolske ustanove i prati njihovo funkcionisanje, sredstva za izgradnju i kapitalno održavanje zgrada i objekata i njihovo opremanje, i utvrđuje minimum procesa rada u predškolskoj ustanovi za vreme štrajka;

44) osniva osnovne škole i vrši osnivačka prava u skladu sa zakonom, utvrđuje mrežu osnovnih škola, donosi odluku o njihovom prestanku, odnosno ukidanju, daje saglasnost na statusne promene, imenuje i razrešava članove školskog odbora osnovnih i srednjih škola, obezbeđuje sredstva za izgradnju i kapitalno održavanje zgrada i objekata osnovnih i srednjih škola, njihovo opremanje i druge tekuće rashode;

45) osniva i druge ustanove u oblasti obrazovanja i vrši osnivačka prava u skladu sa zakonom i uređuje uslove i način obezbeđivanja prevoza za decu i učenike;

46) osniva ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova, obezbeđuje i prati njihovo funkcionisanje, donosi odluku o ukidanju, spajanju i podeli zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad, vrši osnivačka prava, imenuje i razrešava upravne i nadzorne odbore i direktore ustanova koje obavljaju zdravstvenu delatnost, daje saglasnost na njihove statute, programe rada i druge akte u skladu sa zakonom;

47) usvaja analizu zdravstvenog stanja stanovništva i plan javnog zdravlja za teritoriju Grada i donosi posebne programe zdravstvene zaštite i javnog zdravlja, u skladu sa zakonom;

48) osniva ustanove u oblasti socijalne i dečije zaštite, donosi odluku o njihovom prestanku, odnosno ukidanju, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, obezbeđuje sredstva za izgradnju, dogradnju i opremanje i uslove za rad ustanove socijalne i dečije zaštite, uređuje ostvarivanje socijalne zaštite i mere za ublažavanje siromaštva, prava na finansijsku podršku porodici sa decom i regresiranje troškova boravka dece iz materijalno ugroženih porodica u predškolskim ustanovama, imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor i direktora ustanova socijalne i dečije zaštite čiji je osnivač Grad, daje saglasnost na njihove statute, statusne promene i godišnje programe rada;

49) osniva ustanove zaštite kulturnih dobara i druge ustanove kulture od značaja za Grad i za pripadnike nacionalnih zajednica, vrši nadzor nad njihovim radom, donosi odluku o njihovom prestanku, odnosno ukidanju, obezbeđuje izgradnju, rekonstrukciju i održavanje zgrada i objekata ustanova kulture čiji je osnivač Grad, obezbeđuje ostvarivanje programa koji su od značaja za Grad u ustanovama kulture, imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor i direktora ustanove kulture, osim direktora biblioteke, koji se imenuje u skladu sa zakonom, daje saglasnost na njihove statute, statusne promene, programe rada i druge akte u skladu sa zakonom;

50) obezbeđuje zaštitu kulturnih dobara na teritoriji Grada, razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva;

51) donosi akt o načinu, merilima i kriterijumima za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata na teritoriji Grada;

52) osniva ustanove u oblasti sporta, vrši osnivačka prava u skladu sa zakonom, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, obezbeđuje izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih objekata, donosi odluke o organizovanju i održavanju sportskih takmičenja od značaja za Grad, obezbeđuje uslove za unapređivanje stručnog rada učesnika u sistemu sporta na teritoriji Grada, uređuje ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u skladu sa zakonom i prioritetima utvrđenim zakonom i donosi program razvoja sporta u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja sporta;

53) uređuje uslove i način dodele sredstava iz budžeta Grada, odnosno odobrenja projekata za zadovoljavanje potreba mladih na teritoriji Grada i donosi akcione planove za mlade za sprovođenje strategije za mlade Republike Srbije;

54) razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač Grad i druge izveštaje o realizaciji planova i programa;

55) donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava i uređuje finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina;

56) obrazuje robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu;

57) donosi programe održivog korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i program zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i interesima i specifičnostima Grada i utvrđuje naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;

58) donosi akt o stavljanju pod zaštitu određenog prirodnog dobra i obezbeđuje njegovu zaštitu;

59) donosi plan kvaliteta vazduha, program zaštite prirode i akcioni plan zaštite od buke;

60) razmatra i usvaja godišnji izveštaj o realizaciji programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine;

61) donosi Strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja i akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji Grada;

62) donosi godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada, program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada;

63) osniva ustanove u oblasti turizma, vrši osnivačka prava u skladu sa zakonom, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, donosi program razvoja turizma u skladu sa strategijom, utvrđuje visinu boravišne takse na teritoriji Grada;

64) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;

65) donosi odluku o visini stope amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti obveznika, koji ne vodi poslovne knjige, koja čini osnovicu poreza na imovinu;

66) donosi odluku o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Grada za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu;

67) daje saglasnost da se poreska obaveza poreskog obveznika prema jedinici lokalne samouprave može namiriti konverzijom potraživanja izvornih prihoda u trajni ulog Grada u kapitalu poreskog obveznika;

68) odlučuje o finansiranju obrade podataka u vezi sa naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada;

69) uređuje oblast smanjenja rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama, organizaciju i funkcionisanje civilne zaštite na teritoriji Grada, obrazuje Gradski štab za vanredne situacije, razmatra i usvaja godišnji plan rada i godišnji izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije, u skladu sa zakonom;

70) uređuje i obezbeđuje uslove za sprovođenje mera zaštite od požara i pružanje pomoći kod otklanjanja, odnosno ublažavanja posledica prouzrokovanih požarom i donosi akte za unapređenje stanja zaštite od požara;

71) usvaja Etički kodeks ponašanja funkcionera i kodeks ponašanja zaposlenih u organima Grada i prati njihovu primenu;

72) donosi lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije na nivou Grada i obrazuje stalno radno telo za praćenje sprovođenja lokalnog akcionog plana;

73) odlučuje o davanju koncesije kada su javna tela i predmet koncesije u nadležnosti Grada i daje saglasnost na koncesioni akt;

74) daje saglasnost i usvaja predlog projekta javno-privatnog partnerstva, daje saglasnost na nacrt javnog ugovora u projektu javno-privatnog partnerstva i daje ovlašćenje za potpisivanje javnog ugovora u ime Grada;

75) daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;

76) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;

77) odlučuje o saradnji i udruživanju sa jedinicama lokalne samouprave, udruženjima, humanitarnim i drugim organizacijama;

78) odlučuje o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta;

79) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada;

80) organizuje službu pravne pomoći građanima;

82) obrazuje komunalnu policiju;

83) imenuje izbornu komisiju za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine Grada, u skladu sa zakonom;

84) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom

Predsednik Skupštine Grada Novog Sada:

– organizuje rad Skupštine Grada, saziva i predsedava njenim sednicama, predlaže dnevni red sednice;

– stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine Grada;

– potpisuje akte koje je donela Skupština Grada;

– vrši druge poslove predviđene zakonom, Statutom Grada Novog Sada i Poslovnikom Skupštine Grada

Zamenik predsednika Skupštine Grada Novog Sada:

– zamenjuje predsednika u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoje dužnosti

Skupština Grada Novog Sada ima sekretara i zamenika sekretara Skupštine Grada.

Sekretar Skupštine Grada Novog Sada

– stara se o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine Grada i njenih radnih tela, rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad i pomaže predsedniku i zameniku predsednika Skupštine Grada u pripremi sednica i ostvarivanju njihovih funkcija.

Zamenika sekretara Skupštine Grada Novog Sada pomaže sekretaru u obavljanju poslova iz njegovog delokruga i zamenjuje ga u slučaju odsutnosti ili privremene sprečenosti da obavlja svoje poslove.

Položaj i ovlašćenja Skupštine Grada Novog Sada, predsednika Skupštine Grada Novog Sada, zamenika predsednika, sekretara Skupštine Skupštine Grada Novog Sada i zamenika sekretara utvrđeni su Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon), Statutom Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 11/2002) i Poslovnikom Skupštine Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 3/2005 i 4/2005).

Odlukom o Službi Skupštine Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“ broj 4/2005), obrazovana je Služba Skupštine Grada Novog Sada.

Služba Skupštine Grada Novog Sada obavlja stručne i druge poslove za potrebe Skupštine Grada Novog Sada, njenih stalnih radnih tela, odnosno saveta i komisija, odbornika, odborničkih grupa, kao i određene poslove za potrebe Gradske izborne komisje.

U Službi Skupštine obrazovane su osnovne unutrašnje jedinice:

– Sektor za skupštinske poslove,

– Kabinet predsednika Skupšitne Grada, i

– Sektor za informisanje.

Službom Skupštine rukovodi sekretar Skupštine Grada Novog Sada.