Скупштина је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом Града Новог Сада.

Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом:

1) доноси Статут Града и Пословник Скупштине Града;

2) доноси буџет Града и усваја завршни рачун буџета Града;

3) утврђује стопе изворних прихода Града, као и висину локалних такси и накнада;

4) доноси акт у вези са јавним задуживањем Града, у складу са законом;

5) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града;

6) доноси програм развоја Града, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом;

7) доноси просторни план Града и урбанистичке планове;

8) доноси прописе и друге опште акте из надлежности Града;

9) образује органе, организације, канцеларије и службе за потребе Града, уређује њихову организацију и обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за њихов рад;

10) усваја Кадровски план;

11) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

12) бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине Града;

13) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине Града;

14) бира и разрешава Градоначелника, и на предлог Градоначелника, бира и разрешава заменика Градоначелника и чланове Градског већа;

15) поставља и разрешава правобраниоца Града и заменика правобраниоца Града, и разматра и усваја извештај о раду градског правобраниоца;

16) бира и разрешава локалног омбудсмана и заменика локалног омбудсмана, разматра извештај о раду локалног омбудсмана;

17) ближе уређује положај, овлашћења, као и права и дужности главног урбанисте, именује и разрешава главног урбанисту и разматра годишњи извештај главног урбанисте о стању у простору;

18) уређује прибављање и располагање стварима у јавној својини Града у складу са законом;

19) одлучује о улагању права и ствари у јавној својини Града у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач Град;

20) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Града, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Града;

21) одлучује о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини Града, установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Град;

22) доноси одлуку о преносу права јавне својине Града на покретним стварима на другог носиоца јавне својине, укључујући и размену;

23) уређује прибављање и отуђење стамбених зграда и станова у јавној својини, као и критеријуме и поступак њиховог давања у закуп;

24) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Града, уређује висину закупнине пословног простора када су у питању инвестициони пројекти велике вредности, и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Града;

25) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, оснива јавну стамбену агенцију у складу са законом;

26) уређује услове и начин постављања и уклањања објеката на јавним површинама и на неизграђеном грађевинском земљишту, и уређује услове за уклањање објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја;

27) доноси годишњи и средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта;

28) уређује отуђење, прибављање и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града и успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Града;

29) уређује допринос за уређивање грађевинског земљишта;

30) оснива јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса, доноси одлуку о њиховом престанку у складу са законом, врши надзор над њиховим радом, именује и разрешава надзорни одбор и директора јавних комуналних и других јавних предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град, даје сагласност на статуте, статусне промене, одлуке о расподели добити, односно начину покрића губитака, улагање капитала, акт о процени вредности државног капитала, исказивање тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији, годишње програме пословања и друге акте и радње у складу са законом и одлукама Скупштине Града;

30) уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој, права и обавезе вршиоца комуналних делатности и корисника комуналних услуга, начин вршења надзора над обављањем комуналне делатности, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;

31) уређује опште услове за уређење насеља на територији Града, коришћење јавне и друге површине;

32) доноси програме инвестиционих активности за јавна комунална предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса, чији је оснивач Град;

33) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град и друге извештаје о реализацији планова и програма;

34) уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца;

35) утврђује програм одржавања објеката путне привреде;

36) уређује организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији Града, уређује категоризацију општинских путева и улица, одређује правац, односно промену правца државног пута који пролази кроз територију Града, по претходно прибављеној сагласности надлежног министарства;

37 ) уређује услове и начин управљања јавним паркиралиштима;

38) уређује ближе услове за обављање такси превоза;

39) уређује и обезбеђује организацију линијске пловидбе која се врши на територији Града;

40) одређује делове обале и водног простора на територији Града на којима се могу градити хидротехнички објекти и постављати плутајући објекти, по претходној прибављеној сагласности надлежног министарства и овлашћеног правног лица за техничко одржавање водних путева;

41) оснива јавне агенције, доноси одлуку о њиховом престанку, односно укидању у складу са законом, именује и разрешава управни одбор и директора, даје сагласност на акте и радње јавне агенције;

42) доноси програм и план енергетске ефикасности и програм унапређења енергетске ефикасности;

43) оснива установе у области предшколског васпитања и образовања, утврђује мрежу предшколских установа, доноси одлуку о њиховом престанку, односно укидању, именује и разрешава чланове управног одбора предшколске установе, даје сагласности на статусне промене и статут предшколске установе у складу са законом, и на промену назива и седишта предшколске установе која је основана по моделу јавно-приватног партнерства у складу са законом, обезбеђује средства за остваривање делатности предшколске установе и прати њихово функционисање, средства за изградњу и капитално одржавање зграда и објеката и њихово опремање, и утврђује минимум процеса рада у предшколској установи за време штрајка;

44) оснива основне школе и врши оснивачка права у складу са законом, утврђује мрежу основних школа, доноси одлуку о њиховом престанку, односно укидању, даје сагласност на статусне промене, именује и разрешава чланове школског одбора основних и средњих школа, обезбеђује средства за изградњу и капитално одржавање зграда и објеката основних и средњих школа, њихово опремање и друге текуће расходе;

45) оснива и друге установе у области образовања и врши оснивачка права у складу са законом и уређује услове и начин обезбеђивања превоза за децу и ученике;

46) оснива установе које обављају здравствену делатност у складу са Планом мреже здравствених установа, обезбеђује и прати њихово функционисање, доноси одлуку о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач Град, врши оснивачка права, именује и разрешава управне и надзорне одборе и директоре установа које обављају здравствену делатност, даје сагласност на њихове статуте, програме рада и друге акте у складу са законом;

47) усваја анализу здравственог стања становништва и план јавног здравља за територију Града и доноси посебне програме здравствене заштите и јавног здравља, у складу са законом;

48) оснива установе у области социјалне и дечије заштите, доноси одлуку о њиховом престанку, односно укидању, прати и обезбеђује њихово функционисање, обезбеђује средства за изградњу, доградњу и опремање и услове за рад установе социјалне и дечије заштите, уређује остваривање социјалне заштите и мере за ублажавање сиромаштва, права на финансијску подршку породици са децом и регресирање трошкова боравка деце из материјално угрожених породица у предшколским установама, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директора установа социјалне и дечије заштите чији је оснивач Град, даје сагласност на њихове статуте, статусне промене и годишње програме рада;

49) оснива установе заштите културних добара и друге установе културе од значаја за Град и за припаднике националних заједница, врши надзор над њиховим радом, доноси одлуку о њиховом престанку, односно укидању, обезбеђује изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град, обезбеђује остваривање програма који су од значаја за Град у установама културе, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директора установе културе, осим директора библиотеке, који се именује у складу са законом, даје сагласност на њихове статуте, статусне промене, програме рада и друге акте у складу са законом;

50) обезбеђује заштиту културних добара на територији Града, развој културног и уметничког стваралаштва;

51) доноси акт о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града;

52) оснива установе у области спорта, врши оснивачка права у складу са законом, прати и обезбеђује њихово функционисање, обезбеђује изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката, доноси одлуке о организовању и одржавању спортских такмичења од значаја за Град, обезбеђује услове за унапређивање стручног рада учесника у систему спорта на територији Града, уређује остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у складу са законом и приоритетима утврђеним законом и доноси програм развоја спорта у складу са националном стратегијом развоја спорта;

53) уређује услове и начин доделе средстава из буџета Града, односно одобрења пројеката за задовољавање потреба младих на територији Града и доноси акционе планове за младе за спровођење стратегије за младе Републике Србије;

54) разматра и усваја годишње извештаје о раду установа и других јавних служби чији је оснивач Град и друге извештаје о реализацији планова и програма;

55) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права и уређује финансирање националних савета националних мањина;

56) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;

57) доноси програме одрживог коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Града и утврђује накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

58) доноси акт о стављању под заштиту одређеног природног добра и обезбеђује његову заштиту;

59) доноси план квалитета ваздуха, програм заштите природе и акциони план заштите од буке;

60) разматра и усваја годишњи извештај о реализацији програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине;

61) доноси Стратегију развоја пољопривреде и руралног развоја и акциони план за спровођење Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја на територији Града;

62) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града, програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града;

63) оснива установе у области туризма, врши оснивачка права у складу са законом, прати и обезбеђује њихово функционисање, доноси програм развоја туризма у складу са стратегијом, утврђује висину боравишне таксе на територији Града;

64) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

65) доноси одлуку о висини стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности обвезника, који не води пословне књиге, која чини основицу пореза на имовину;

66) доноси одлуку о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града за потребе утврђивања пореза на имовину;

67) даје сагласност да се пореска обавеза пореског обвезника према јединици локалне самоуправе може намирити конверзијом потраживања изворних прихода у трајни улог Града у капиталу пореског обвезника;

68) одлучује о финансирању обраде података у вези са накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града;

69) уређује област смањења ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, организацију и функционисање цивилне заштите на територији Града, образује Градски штаб за ванредне ситуације, разматра и усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације, у складу са законом;

70) уређује и обезбеђује услове за спровођење мера заштите од пожара и пружање помоћи код отклањања, односно ублажавања последица проузрокованих пожаром и доноси акте за унапређење стања заштите од пожара;

71) усваја Етички кодекс понашања функционера и кодекс понашања запослених у органима Града и прати њихову примену;

72) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Града и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;

73) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Града и даје сагласност на концесиони акт;

74) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење за потписивање јавног уговора у име Града;

75) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

76) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

77) одлучује о сарадњи и удруживању са јединицама локалне самоуправе, удружењима, хуманитарним и другим организацијама;

78) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;

79) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;

80) организује службу правне помоћи грађанима;

82) образује комуналну полицију;

83) именује изборну комисију за спровођење избора за одборнике Скупштине Града, у складу са законом;

84) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом

Председник Скупштине Града Новог Сада:

– организује рад Скупштине Града, сазива и председава њеним седницама, предлаже дневни ред седнице;

– стара се о остваривању јавности рада Скупштине Града;

– потписује акте које је донела Скупштина Града;

– врши друге послове предвиђене законом, Статутом Града Новог Сада и Пословником Скупштине Града

Замениk председника Скупштине Града Новог Сада:

– замењује председника у случају његове одсутности или спречености да обавља своје дужности

Скупштина Града Новог Сада има секретара и заменика секретара Скупштине Града.

Секретар Скупштине Града Новог Сада

– стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине Града и њених радних тела, руководи административним пословима везаним за њихов рад и помаже председнику и заменику председника Скупштине Града у припреми седница и остваривању њихових функција.

Заменика секретара Скупштине Града Новог Сада помаже секретару у обављању послова из његовог делокруга и замењује га у случају одсутности или привремене спречености да обавља своје послове.

Положај и овлашћења Скупштине Града Новог Сада, председника Скупштине Града Новог Сада, заменика председника, секретара Скупштине Скупштине Града Новог Сада и заменика секретара утврђени су Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон), Статутом Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/2002) и Пословником Скупштине Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 3/2005 и 4/2005).

Одлуком о Служби Скупштине Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 4/2005), образована је Служба Скупштине Града Новог Сада.

Служба Скупштине Града Новог Сада обавља стручне и друге послове за потребе Скупштине Града Новог Сада, њених сталних радних тела, односно савета и комисија, одборника, одборничких група, као и одређене послове за потребе Градске изборне комисје.

У Служби Скупштине образоване су основне унутрашње јединице:

– Сектор за скупштинске послове,

– Кабинет председника Скупшитне Града, и

– Сектор за информисање.

Службом Скупштине руководи секретар Скупштине Града Новог Сада.