За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављање других послова у складу са Статутом и Пословником, Скупштина оснива савете и комисије као стална радна тела Скупштине. Чланови радних тела бирају се на време на које је изабрана Скупштина, из реда одборника, а могу бити бирани и из реда грађана, с тим да већину чланова сталног радног тела чине одборници. Радно тело има председника, заменика председника и одређен број чланова. Поједини одборник може да буде члан највише два радна тела.