За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине и обављање других послова у складу са Статутом и овим пословником, образују се савети и комисије као стална радна тела Скупштине. Чланови радних тела бирају се на време на које је изабрана Скупштина, из реда одборника, а могу бити бирани и из реда грађана, с тим да већину чланова сталног радног тела чине одборници. Радно тело има председника, заменика председника и одређен број чланова. Поједини одборник може да буде члан највише два стална радна тела.