Савет за спорт и омладину разматра питања која се односе на остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града. Савет разматра питања у вези са унапређењем друштвеног положаја младих, даје мишљење на предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина у областима од значаја за младе, иницира припрему пројеката и учешће Града у програмима и пројектима за младе, подстиче сарадњу Града и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности, иницира и учествује у изради стратегије и акционог плана политике за младе и прати њихово остваривање, обавља и друге послове од интереса за младе.

председница:
ЈЕЛЕНА ГРАОВАЦ

заменица председнице:
АДРИЈАНА ЗАГОРАЦ

члан/чланица:
ТОДОРОВИЋ АНДРЕЈ
ЗОРАН КОЛАРСКИ
НИКОЛА УРОШЕВИЋ
НЕДЈЕЉКО КЛИСУРИЋ
ЗОРАН АБРАМОВИЋ
ТАДИЈА КАЧАР
ЖИВОРАД АРСИЋ
АЛЕКСАНДРА ЛУБУРИЋ