Скупштина је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом Града Новог Сада.

Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом:

1) доноси Статут Града и Пословник Скупштине;

2) доноси буџет Града и завршни рачун буџета Града;

3) доноси програм развоја Града и појединих делатности;

4) доноси урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;

5) доноси прописе и друге опште акте;

6) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи, и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

7) оснива службе, комунална јавна и друга јавна предузећа, установе и организације, и врши надзор над њиховим радом;

8) оснива органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад;

9) именује и разрешава управне и наџорне одборе, поставља и разрешава директоре комуналних јавних и других јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач Град, и даје сагласност на статуте, статусне промене,повећање и смањење главнице и критеријуме за расподелу добити, годишње програме пословања и друга програмска акта у складу са законом;

10) одлучује о додељивању признања, награда и звања почасног грађанина Града;

11) бира председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

12) бира чланове Градског већа на предлог Градоначелника;

13) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине, на предлог председника Скупштине;

14) поставља и разрешава начелнике градских управа на предлог Градоначелника;

15) образује Савет за развој и заштиту локалне самоуправе;

16) поставља грађанског браниоца (омбудсмана);

17) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности и бира председника, заменика и чланове радних тела;

18) утврђује избор, делокруг, састав и начин рада Савета за међунационалне односе;

19) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који по закону припадају Граду;

20) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта, утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда којима управља, као и критеријуме и начин плаћања трошкова одржавања пословних просторија и станова у којима се обавља пословна делатност, и утврђује пореску стопу на фонд зарада, у складу са законом;

21) доноси одлуку о јавном задуживању Града;

22) оснива установе и организације у области туризма, обезбеђује услове за уређење туристичких места и развој и унапређење комуналних, спортскорекреативних и других делатности које доприносе развоју туризма, као и услове за организовање туристичко-информативне и пропагандне делатности, уређује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката и друге услове њиховог рада и пословања, утврђује услове коришћења и начин управљања природним изворима;

23) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

24) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за Град;

25) покреће поступак за заштиту права Града пред Уставним судом;

26) даје сагласност на употребу имена, грба и заставе Града;

27) доноси одлуку о оснивању фондова и финансијске програме о обезбеђивању средстава за финансирање јавних расхода;

28) уређује опште услове за уређење насеља на територији Града, коришћење јавних и других површина и услове и начин коришћења простора за паркирање;

29) уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој, уређује услове и начин организовања послова у обављању комуналних делатности, као и друга питања од значаја за њихово обављање;

30) уређује услове и начин изградње, односно постављања и уклањања објеката на јавним површинама у насељеним местима и на неизграђеном грађевинском земљишту, и уређује услове за уклањање објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобаћаја;

31) одређује подручја на којима се могу обављати одређене врсте пословних делатности , као и начин одлагања комуналног отпада;

32) уређује услове изградње и одржавања улица и тргова, локалних путева, у насељима уређује управљање тим путевима и улицама и одобрава њихову изградњу;

33) уређује организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији Града;

34) одређује локације и уређује услове изградње, заштите и одржавања гробаља, и уређује услове и начин сахрањивања и начин организовања тих послова, односно одржавање споменика и спомен – обележја од значаја за културно – историјску традицију;

35) оснива установе и организације у области основног образовања, именује и разрешава чланове школског одбора основних и средњих школа, уређује изградњу, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање основних и средњих школа, даје сагласност на статуте основних школа и обезбеђује опремање, средства за материјалне трошкове и амортизацију основних и средњих школа;

36) уређује услове и начин обезбеђивања превоза ученика који станују на удаљености већој од четири километра од седишта основне школе, а за ученике ометене у развоју уређује превоз, без обзира на удаљеност стана од школе исхрану и смештај, ако на територији Града нема одговарајуће основне школе;

37) оснива установе и организације у области примарне здравствене заштите, дечије и социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, утврђује мрежу установа за децу и начине и услове регресирања трошкова боравка деце из материјално угрожених породица у предшколској установи, даје сагласност на статуте установа примарне здравствене заштите и обезбеђује изградњу, доградњу, опремање и осавремењавање и услове за рад установа социјалне заштите и друштвене бриге о деци;

38) оснива установе и организације у области културе, физичке културе и спорта, прати и обезбеђује њихово функционисање и обезбеђује изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката, доноси одлуке о организовању и одржавању спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, обезбеђује услове за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града;

39) обезбеђује заштиту културних добара, осим културних добара од изузетног и великог значаја, и развој уметничког стваралаштва;

40) доноси акт о стављању под заштиту одређеног природног добра;

41) оснива библиотеке и обезбеђује услове за прикупљање, обраду, чување и давање на коришћење књига и других публикација, и услове за рад;

42) обезбеђује изградњу, реконструкцију и одржавање објеката установа културе чији је оснивач, у којима се остварују потребе културе грађана у Граду, обезбеђује рад, одржавање и остваривање програма установа културе од значаја за Град;

43) доноси одлуку о удруживању средстава и сарадњи са другим градовима и општинама, невладиним организацијама и хуманитарним организацијама;

44) доноси одлуку о удруживању у међународне организације локалне власти, као и о сарадњи са одговарајућим јединицама локалних власти других земаља;

45) утврђује мере за случај непосредне опасности од елементарних непогода и одређује мере за ублажавање и отклањање непосредних последица од елементраних непогода;

46) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја и прописује противерозивне мере;

47) утврђује називе улица,тргова,градских четврти, заселака и других делова насељеног места на територији Града;

48) доноси годишњи програм о прибављању непокретности за потребе органа Града;

49) разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета Града, и

50) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Председник Скупштине Града Новог Сада:

– организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, предлаже дневни ред седнице,

– стара се о остваривању јавности рада Скупштине,

– потписује акте које је донела Скупштина, и

– врши друге послове предвиђене Статутом Града Новог, Пословником Скупштине Града Новог Сада, као и друге послове које му повери Скупштина Града Новог Сада.


Замениk председника Скупштине Града Новог Сада
:

– замењује председника у случају његове одсутности или спречености да обавља своје дужности или на основу посебног овлашћења.

Скупштина Града Новог Сада има секретара и заменика секретара Скупштине Града.

Секретар и заменик секретара Скупштине Града Новог Сада

Секретар Скупштине Града Новог Сада стара се о обављању стручних послова који се односе на сазивање седнице Скупштине и њених радних тела, руководи административним пословима везаним за њихов рад и помаже председнику скупштине и заменику председника Скупштине у припреми седница и остваривању њихових функција.

Заменика секретара Скупштине Града Новог Сада помаже секретару у обављању послова из његовог делокруга и замењује га у случају одсутности или привремене спречености да обавља своје послове.

Положај и овлашћења Скупштине Града Новог Сада, председника Скупштине Града Новог Сада, заменика председника, секретара Скупштине Скупштине Града Новог Сада и заменика секретара утврђени су Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон), Статутом Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/2002) и Пословником Скупштине Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 3/2005 и 4/2005).

Одлуком о Служби Скупштине Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 4/2005), образована је Служба Скупштине Града Новог Сада.

Служба Скупштине Града Новог Сада обавља стручне и друге послове за потребе Скупштине Града Новог Сада, њених сталних радних тела, односно савета и комисија, одборника, одборничких група, као и одређене послове за потребе Градске изборне комисје.

У Служби Скупштине образоване су основне унутрашње јединице:

– Сектор за скупштинске послове,

– Кабинет председника Скупшитне Града, и

– Сектор за информисање.

Службом Скупштине руководи секретар Скупштине Града Новог Сада.