Седнице Скупштине одржавају се према потреби, а најмање једном у три месеца. Свечана седница Скупштине одржава се поводом празника Града, а може се одржати и другим свечаним поводом.

Седнице Скупштине сазивају се електронским или писаним путем. Позив за седницу доставља се одборницима по правилу седам дана пре одржавања седнице. Када постоје оправдани разлози, који морају бити образложени, овај рок може бити и краћи.

Седнице Скупштине сазива председник Скупштине, или у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност, заменик председника Скупштине. Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев  градоначелника, Градског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. Ако председник Скупштине не закаже седницу у прописаном року, седницу може да закаже подносилац захтева у року од три дана. Седница ће се одржати најкасније у року до седам дана од дана заказивања, а седницом председава одборник кога одреди подносилац захтева.

Сaзив зa сeдницу, материјал за исту и записник са претходне седнице дoстaвљa сe електронским путем свим одборницима на службену адресу електронске поште на отвореном корисничком налогу. Писани материјал за одборнике доставља се секретарима одборничких група, који се старају да материјал буде уручен одборницима. Самостални одборници који нису чланови одборничке групе биће обавештени електронским путем од стране Службе Скупштине да је сазвана седница и да писани материјал могу преузети у седишту Скупштине Града.

Седницом руководи председник Скупштине кога у случају одсутности замењује заменик председника. Председник Скупштине отвара седницу Скупштине и на основу службене евиденције о присутности одборника и пријаве одборника о присуству седници путем електронског система, утврђује да ли седници присуствује већина од укупног броја одборника, односно да ли постоји кворум за рад Скупштине и обавештава Скупштину који одборници су оправдали одсуство.

За рад Скупштине потребан је кворум, односно присутност већине од укупног броја одборника, изузев за расправу по тачкама дневног реда, изјашњавање о повреди Пословника и постављање одборничких питања. Кворум се утврђује применом електронског система, на тај начин што је сваки одборник дужан да се, на захтев председника Скупштине, идентификује пријавом на електронски систем. Уколико електронски систем није у функцији, о чему председник Скупштине обавештава одборнике, кворум се утврђује пребројавањем одборника или прозивком. Када председник, односно овлашћени представник одборничке групе или одборник изрази сумњу у постојање кворума утврђеног применом електронског система, председник Скупштине ставља на увид рачунарски извод присутних одборника. Одборник је дужан да се, пре почетка седнице, пријави на електронски систем, а по отварању седнице уколико председник Скупштине установи да се неки одборник није пријавио, дужан је то да учини на захтев председника. Приликом сваког изласка из сале и напуштања седнице Скупштине, одборник је дужан да се одјави, односно пријави при поновном уласку у салу. Пошто је утврђено постојање кворума, а пре преласка на дневни ред усваја се записник са претходне седнице.

Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине на основу извештаја секретара Скупштине о пристиглим материјалима. Са предлогом дневног реда упознају се председници одборничких група пре сазивања седнице Скупштине. У предлог дневног реда седнице Скупштине може да се уврсти предлог акта који је припремљен у складу са Статутом и Пословником и достављен одборницима. У предлогу дневног реда се посебно групишу тачке по карактеру, сродности и значају.

Дневни ред седнице утврђује Скупштина. Одборник, одборничка група, радно тело, Градоначелник и Градско веће могу да предлажу измене и допуне предложеног дневног реда. Предлози за измену и допуну предложеног дневног реда, уколико је седница сазвана у року од 7 дана пре одржавања, подносе се председнику Скупштине у писаном облику и морају бити образложени. Предлози за допуну предложеног дневног реда, подносе се најкасније 72 сата пре сата одређеног за одржавање седнице Скупштине. Изузетно, предлози који се односе на избор, именовања и разрешења и престанак функције подносе се најкасније 24 сата пре сата одређеног за почетак седнице Скупштине. Предлози за допуну дневног реда по хитном поступку подносе се најкасније до два сата пре сата одређеног за почетак седнице Скупштине. Ако је предлагач измена и допуна предложеног дневног реда група одборника, у предлогу мора да се назначи један представник предлагача. Ако то није учињено, сматра се да је представник предлагача први потписани одборник.

Пре одлучивања о дневном реду у целини, Скупштина без претреса одлучује посебно о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда. Нове тачке које су унете у дневни ред на основу предлога за допуну дневног реда, предлога за спајање расправе или предлога за хитан поступак, увршћују се у дневни ред по редоследу предлагања, осим ако је предлагач или председник Скупштине предложио други редослед разматрања, о чему се Скупштина изјашњава без претреса. О дневном реду у целини, Скупштина одлучује без претреса.

Скупштина у току седнице, на предлог председника Скупштине, без расправе, може да одлучи о промени редоследа тачака у дневном реду. После усвајања дневног реда прелази се на расправу о тачкама дневног реда по утвђеном редоследу.

Сваки одборник има право да говори на седници Скупштине. У раду Скупштине могу да учествују Градоначелник, заменик Градоначелника, чланови Градског већа, секретар Скупштине и начелник управе. Нико не може да приступи говорници док му председник Скупштине то не дозволи. На седници Скупштине може да се говори тек пошто се добије реч, и то по редоследу јављања, изузев председника одборничке групе који има право да говоре чим се јаве за реч, а након завршетка излагања претходног говорника. Председник Скупштине може да говори као одборник, уз претходну пријаву на електронски систем и има предност у односу на друге пријављене говорнике, изузев председника одборничких група. Када председник Скупштине говори као одборник, председавање препушта земенику председника Скупштине.

Говорник може да говори само о питању које је на дневном реду. Говорника може да прекине или опомене на ред само председник Скупштине. Није дозвољено ометање говорника добацивањем и коментарисањем његовог излагања. Председник Скупштине је дужан да обезбеди да говорник не буде ометан у свом излагању.

Пре или после претреса о одређеним тачкама дневног реда, Скупштина може да одлучи да се та питања скину са дневног реда или да се упуте предлагачу на даље проучавање. Председник Скупштине закључује претрес када су сви пријављени говорници учествовали у претресу или ако је истекло време за расправу по текућој тачки дневног реда. Претрес се по закључењу не може поново отворити.