Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања предлаже избор, именовање и постављење, односно разрешење лица које бира, именује или поставља Скупштина, предлаже састав радних тела, предлаже именовање и разрешење председника и чланова управних и надзорних одбора и именовање и разрешење директора установа чији је оснивач Град, предлаже именовање председника и чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора и именовање и разрешење председника и чланова надзорних одбора у јавним комуналним и другим јавним предузећима чији је оснивач Град, предлаже представника српског народа у Савету за међунационалне односе Града Новог Сада, учествује у припреми и предлаже прописе о накнадама и другим примањима одборника, изабраних, и постављених лица, спроводи те прописе и припрема предлоге за обезбеђивање средстава у буџету Града, одлучује у првом степену о правима по основу рада лица која бира и поставља Скупштина, доноси појединачна акта о накнадама, платама, другим примањима одборника, изабраних и постављених лица и обавља друге послове у вези са остваривањем статусних питања изабраних и постављених лица, као и друге послове у складу са законом и одлуком Скупштине. Након конституисања Скупштине, Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања разматра разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом акта о престанку мандата пре истека времена на које је изабран и предлогом акта о потврђивању мандата новом одборнику, у складу са законом. Разматра и друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника.

председник:
ПЕТАР ЋИРОВИЋ

заменица председника:
ЦВИЈА ВАСИЋ

чланица-члан:
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ РАДОМИРОВИЋ
САЊА ДРАШКО
НИКОЛА ПОПОВИЋ
ЈЕЛЕНА КЕШЕЉ
ДУШАН ПОПОВИЋ
СЛОБОДАН ВЕСЕЛИНОВИЋ
СЛОБОДАН ЦВЕТКОВИЋ
ЂУЛА КИШ
Мр ЗОРАН СУБОТИЋ
ЂУРАЂ ЈАКШИЋ
Др БОЈАН РАДОЈЕВИЋ
СИМО ЧАБАРКАПА