Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања предлаже избор, именовање и постављење, односно разрешење лица које бира, именује или поставља Скупштина, предлаже састав радних тела, предлаже именовање и разрешење председника и чланова управних и надзорних одбора и именовање и разрешење директора установа чији је оснивач Град, предлаже именовање председника и чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора и именовање и разрешење председника и чланова надзорних одбора у јавним комуналним и другим јавним предузећима чији је оснивач Град, предлаже представника српског народа у Савету за међунационалне односе Града Новог Сада, учествује у припреми и предлаже прописе о накнадама и другим примањима одборника, изабраних, и постављених лица, спроводи те прописе и припрема предлоге за обезбеђивање средстава у буџету Града, одлучује у првом степену о правима по основу рада лица која бира и поставља Скупштина, доноси појединачна акта о накнадама, платама, другим примањима одборника, изабраних и постављених лица и обавља друге послове у вези са остваривањем статусних питања изабраних и постављених лица, као и друге послове у складу са законом и одлуком Скупштине. Након конституисања Скупштине, Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања разматра разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом акта о престанку мандата пре истека времена на које је изабран и предлогом акта о потврђивању мандата новом одборнику, у складу са законом. Разматра и друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника.

председник:
Петар Ћировић

заменица председника:
Цвија Васић

чланица-члан:
Јелена Маринковић Радомировић
Сања Драшко
Никола Поповић
Јелена Кешељ
Душан Поповић
Слободан Веселиновић
Слободан Цветковић
Саша Новаковић
Ђула Киш
Роберт Колар
Мр Зоран Суботић
Ђурађ Јакшић
Др Бојан Радојевић
Симо Чабаркапа