Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина са становишта унапређивања родне равноправности, прати остваривање равноправности полова, предлаже Скупштини активности и предузимање мера које се односе на остваривање политике једнаких могућности на нивоу Града.

председница:
ЉИЉАНА РЕСАНОВИЋ

заменица председнице:
КРИСТИНА КАРАИЋ

члан/чланица:
ДАНИЈЕЛА МАЛЕТИЋ
МИЛАН ПАЛАНГЕТИЋ
ДУШАН БРКИЋ
БОЈАНА БАЛАЋ
ДРАГАН ПАЈИЋ
МИЛЕНКО БАЧИНА
МАРИЦА МАТИЈЕВИЋ
МАРКО БЛАЖИЋ
ВЕРА ХОРЊАК
Проф. др ЂУРАЂ МИТРАКОВИЋ