Савет за статутарна питања и локалну самоуправу разматра остваривање система локалне самоуправе у Граду, питања везана за организацију и рад органа Града, остваривање послова државне управе које Република повери Граду, начин образовања, организацију и начин обављања послова у месним заједницама и другим облицима месне самоуправе, разматра иницијативе за образовање, укидање или промену подручја месних заједница, предлаже доношење или промену Статута Града, разматра захтеве и утврђује предлоге решења о давању сагласности на употребу грба, заставе и назива Града, спроводи поступак и утврђује предлог решења о избору Локалног омбудсмана, као и друга питања из области локалне самоуправе и управе.

председница:
СРЂАНА САМАРЏИЈА

заменик председнице:
ВЛАДИМИР ГРБИЋ

члана/чланица:
СИМО ЧАБАРКАПА
ЗОРАН ПЕТКОВИЋ
СЛОБОДАН КОКАНОВИЋ
ЉУБОМИР ЛАСИЦА
ИВАН СТРИБЕР
ДУШАН НИКОЛИЋ
КАТАРИНА ГРУЈИЋ
ЗОРАН АЛЕКСОВ