Za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine i obavljanje drugih poslova u skladu sa Statutom i ovim poslovnikom, obrazuju se saveti i komisije kao stalna radna tela Skupštine. Članovi radnih tela biraju se na vreme na koje je izabrana Skupština, iz reda odbornika, a mogu biti birani i iz reda građana, s tim da većinu članova stalnog radnog tela čine odbornici. Radno telo ima predsednika, zamenika predsednika i određen broj članova. Pojedini odbornik može da bude član najviše dva stalna radna tela.