Predlog odluke o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada u 2017. godini bila je jedina tačka dnevnog reda na današnjoj sednici Saveta za zaštitu životne sredine.

Predlogom odluke uređuje se finansiranje poslova obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada u 2017. godini, a koji obuhvataju: vođenje evidencije o vlasnicima porodično stambenih zgrada i vlasnicima stanova u kolektivnim stambenim zgradama, odnosno nosiocima stanarskog prava i zakupcima stanova i obradu podataka vezanih za obračun i naplatu posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine preko jedinstvene uplatnice za objedinjenu naplatu JKP „Informatika“. Predlogom odluke utvrđeno je da su sredstva za ove namene planirana budžetom Grada, a da će se bliži uslovi za obavljanje tih poslova urediti ugovorom koji će se zaključiti između Gradonačelnika i JKP „Informatika“. Savet je većinom glasova prihvatio ovakav predlog odluke i on će se naći pred odbornicima na sledećoj sednici Skupštine Grada.