Danas je održana sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na kojoj su članice i članovi razmatrali i jednoglasno usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, za period septembar-decembar 2016. godine.

 Odlukom o finansijskoj podršci porodici  sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, za period septembar-decembar 2016. godine uređeni su uslovi za pružanje finansijske podrške porodici sa decom uzrasta od šest meseci do polaska u osnovnu školu. Navedena sredstva obezbeđuju se u budžetu Grada za najviše 1.900 dece. Imajući u vidu da je navedenom odlukom obezbeđena finansijska podrška zaključno sa decembrom 2016. godine, radi obezbeđivanja kontinuiteta vaspitno-obrazovnog rada deci upisanoj u privatne predškolske ustanove u toku cele radne 2016/2017. godine, Predlogom odluke predviđeno je da se finansijska podrška pruža za period od 1. septembra 2016. do 31. avgusta 2017. godine. U skladu sa tim obezbediće se kontinuitet u pravu na finansijsku podršku i za period od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine, za šta je nacrtom odluke o budžetu za ovu namenu planirano ukupno 128.000.000,00 dinara.