Na današnjoj sednici Saveta za mlade razmatran je Predlog odluke o izmenama Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada.

Predlogom odluke o izmenama Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada uređeno je da se ostvarivanje potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada vrši kroz izradu i donošenje Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada i implementaciju, monitoring i evaluaciju programa i projekata, kojima se ostvaruju ciljevi. Sredstva za ostvarivanje potreba i interesa mladih obezbeđuju se u budžetu Grada, a pravo da konkurišu za dodelu sredstava imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi, ustanove, naučnoistraživački instituti i druga pravna lica sa sedištem na teritoriji Grada koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju, na nedobitnoj osnovi i koji, između ostalog, nisu u postupku likvidacije, nemaju blokadu poslovnog računa, nisu kažnjena i slično.

Javni konkurs raspisuje Kancelarija za mlade, uz saglasnost Gradonačelnika koji se oglašava na zvaničnoj internet stranici Grada Novog Sada i Kancelarije za mlade. Gradonačelnik rešenjem obrazuje Komisiju za stručni pregled podnetih predloga programa i projekata, a Komisiju čine tri člana predstavnika Grada i dva člana predstavnika udruženja mladih, udruženja za mlade ili njihovih saveza. Predlogom su određeni i rokovi za utvrđivanje Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, kao i rok za prigovor učesnika Konkursa i rok za odgovor na odluku o prigovoru Komisiji.

Predlogom odluke o izmenama uređeno je da Kancelarija za mlade na zvaničnoj internet prezentaciji objavljuje rešenje o odobrenim programima i projektima, koje na predlog Komisije, donosi Gradsko veće i da se sredstva mogu koristiti isključivo za realizaciju odobrenog programa u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između Kancelarije za mlade i nosioca projekta.