Na dnevnom redu današnje sednice Saveta za komunalne delatnosti našla su se četiri izveštaja: Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2016. godinu-tekuće subvencije, o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu, o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ za 2016. godinu i o realizaciji Programa investicionih aktivnosti JKP „Put“ za 2016. godinu.

U okviru Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2016. godinu-tekuće subvencije planirana su sredstva za nabavku goriva u iznosu od 150.000.000,00 dinara iz tekućih subvencija iz budžeta Grada za 2016. godinu. U izveštajnom periodu, Preduzeće je nabavilo više od 6,5 miliona litara evro dizela u vrednosti od 784.159.215,00 dinara, a plaćeno je delom iz sopstvenih sredstava, a delom iz sredstava budžeta Grada. taj odnos iznosi 19,46% iz budžetskih sredstava, a 80,54% iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

U Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ za 2016. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 67.980.000,00 dinara iz budžeta Grada, a za nabavku 4 niskopodna autobusa na dizel gorivo u iznosu od 60.000.000,00 dinara i prenete obaveze za nabavku 5 solo niskopodnih autobusa iz 2015. godine u iznosu od 7.980.000,00 dinara. Realizacija obe nabavke je okončana Protokolima o primopredaji, za 4 solo niskopodna autobusa 21.12.2016, a za 5 solo autobusa 23. marta 2016. godine.

Za realizaciju Programa investicionih aktivnosti JKP „Put“ za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 20 miliona dinara iz kapitalnih subvencija iz budžeta Grada za 2016. godinu. U izveštajnom periodu Preduzeće je zaključilo ugovore za nabavku opreme (mašina sa infragrejačima za vruću reciklažu asfalta, ručno vođena samohodna mašina za hladnu plastiku, valjak pegla i kamion cisterna za gorivo zapremine 2.000 litara), koja se finansira iz kapitalnih subvencija budžeta Grada u ukupnom iznosu od 19.413.900,00 dinara, što čini 97,07% planiranih sredstava za nabavku opreme u 2016. godini.

Članice i članovi Saveta nisu imali primedbe na razmatrane izveštaje i predložiće Skupštini da ih na narednoj sednici usvoji.