Danas je održana XIX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Plan detaljne regulacije Vojinovo u Sremskoj Kamenici

2. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog

3. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora u produžetku Leptirove ulice u Veterniku

4. Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Bukovac (lokalitet rezervoar)

5. Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

6. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad

7. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Tržnica” Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Tržnica” Novi Sad

8. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Gradsko zelenilo” Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Gradsko zelenilo” Novi Sad

9. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća” Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća” Novi Sad

10. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP “Informatika” Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora JKP “Informatika” Novi Sad

11. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Put” Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Put” Novi Sad

12. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad

13. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada

14. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća” Novi Sad

15. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Doma zdravlja “Novi Sad” Novi Sad za 2017. godinu

16. Početni likvidacioni izveštaj Javnog preduzeća “Zavod za izgradnju Grada” u Novom Sadu u likvidaciji od 30. marta 2017. godine sa dopunama od 7. i 10. aprila 2017. godine

17. Početni likvidacioni izveštaj Javnog preduzeća “Poslovni prostor” Novi Sad – u likvidaciji sa dopunom i ispravkom od 20. aprila 2017. godine

18. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016. godinu

19. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2016. godini za period januar-decembar 2016. godine

20. Izveštaj o realizaciji Programa izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća “Novosadska toplana” Novi Sad za 2016. godinu

21. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2016. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2016. godine

22. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća “Gradsko zelenilo” Novi Sad za 2016. godinu

23. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća “Lisje” Novi Sad za 2016. godinu za period januar-decembar 2016. godine

24. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća” Novi Sad za 2016. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2016. godine

25. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća “Informatika” Novi Sad za 2016. godinu

26. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća “Zoohigijena i Veterina Novi Sad” Novi Sad za 2016. godinu za period januar-decembar 2016. godine

27. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2016. godini, za period januar-decembar 2016. godine

28. Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2016. godinu

29. Izveštaj o radu Pravobranilaštva Grada Novog Sada za 2016. godinu

30. Rešenje o prestanku važenja Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za utvrđivanje postojanja razloga za razrešenje člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada, pre isteka mandata

31. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:
– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Poljoprivredne škole sa domom učenika, Futog
– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Jožef Atila”, Novi Sad
– Rešenje o razrešenju članice Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad
– Rešenje o imenovanju članice Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad
– Rešenje o imenovanju direktorke Centra za socijalni rad Grada Novog Sada
– Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Put” Novi Sad
– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada
– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Mihajlo Pupin”, Veternik
– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Aleksa Šantić”, Stepanovićevo
– Rešenje o imenovanju predsednice i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Milici Tomić u Novom Sadu
– Rešenje o razrešenju člana i izboru članice Saveta za ekonomski razvoj Grada