Savet za komunalne delatnosti na današnjoj sednici prihvatio je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Gradsko zelenilo” Novi Sad za 2017. godinu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje. Članovi Saveta većinom glasova su usvojili Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog i komunalnog preduzeća “Tržnica” Novi Sad za 2016. godinu, za period I-XII 2016. godine, gde je za programsku poziciju Najlon pijaca realizovano 14,19%, a pijace na teritoriji Novog Sada imaju realizaciju od 96,63%.

Takođe, danas je usvojen i Izveštaj o realizaciji programa investicionih aktivnosti Javnog i komunalnog preduzeća “Parking servis” Novi Sad za 2016. godinu, gde je predviđena jedna programska pozicija, Specijalno vozilo pauk,  za šta procenat realizacije iznosi 99,80, od planiranih 10 miliona dinara.

Informaciju Gradske uprave za komunalne poslove, u vezi sa obezbeđivanjem olakšica za plaćanje komunalno-stambenih usluga, broj: III-352-1/2017-457 od 17. maja 2017. godine, Savet je prihvatio i uputio Skupštini Grada na razmatranje.

Olakšice za plaćanja komunalno-stambenioh usluga, broj: III-352-1/2017-457 od 17. maja 2017. godine, objedinjene naplate komunalno-stambenih i drugih usluga po ugovoru, za čiji račun se vrši objedinjena naplata komunalno-stambenih i drugih usluga po ugovoru,  podrazumevaju da se korisnicima koji imaju neizmirena potraživanja za period  od 1. januara 2008. godine do 31. marta 2017. godine, omogući isplata glavnice neizmirenog potraživanja u celosti i troškova prinudne naplate najkasnije do 30. novembra 2017. godine , uz otpis pripadajuće kamate zaključno sa danom isplate glavnice.