Danas je održana XXIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2016. godinu sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2016. godinu

2. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2016. godinu sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2016. godinu

3. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2016. godinu sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2016. godinu

4. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2016. godinu sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2016. godinu

5. Izveštaj o poslovanju i realizaciji Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ , Novi Sad za 2016. godinu, sa finansijskim izveštajem Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2016. godinu

6. Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2016. godinu

7. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2016. godinu sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2016. godinu

8. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2016. godinu sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2016. godinu

9. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2016. godinu sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2016. godinu

10. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

11. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad

12. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

13. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

14. Rešenje o imenovanju direktora JKP „Informatika“ Novi Sad

15. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

16. Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

17. Odluka o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom

18. Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, za period septembar – decembar 2017. godine

19. Odluka o izmeni Odluke o određivanju veće spratnosti objekata u odnosu na spratnost propisanu planskim dokumentom na teritoriji Grada Novog Sada

20. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o održavanju čistoće

21. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o organizovanju Fonda za solidarnu stambenu izgradnju kao Stambene agencije Grada Novog Sada

22. Plan generalne regulacije prostora za porodično stanovanje u zapadnom delu Grada Novog Sada

23. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, Ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Futoška ulica broj 97)

24. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova između ulica Radničke, Stražilovske i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu

25. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova oko Masarikove ulice u Novom Sadu

26. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, Ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, Ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u bloku između ulica Antona Čehova, Braće Ribnikar i Doža Đerđa)

27. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova između ulica Koste Šokice i Partizanske u Novom Sadu (lokalitet Karađorđeva ulica broj 61)

28. Odluka o izmenama Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada i davanja u zakup radi realizacije investicionog projekta LEAR CORPORATION D.O.O. STARI GRAD

29. Odluka o otpisu duga u postupku privatizacije za Privredno društvo za građenje, remont i održavanje pruga „ZGOP“ a.d. Novi Sad

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad o raspodeli neto dobiti za 2016. godinu

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2016. godinu

32. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2016. godinu

33. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za period 2017 – 2026. godine

34. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Informatika“ Novi Sad za period od 2017. godine do 2026. godine

35. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni i Srednjoročni plan  poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za period od 2017. godine do 2026. godine

36. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni  plan  poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za period od 2017. godine do 2027. godine

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni  plan  poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za period od 2017. godine do 2021. godine

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za period 2017-2026. godine

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za period 2017-2021. godine

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za period od 2017. godine do 2026. godine

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za period od 2017. godine do 2021. godine

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za period 2017 – 2027. godine

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za period 2017 – 2021. godine

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni i dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za period 2017 – 2026. godine

45. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apoteke Novi Sad za 2016. godinu

46. Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za period januar – decembar 2016. godine

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2017. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2017. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na planirana materijalna sredstva za ostvarivanje Predškolskog programa Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Novi Sad za radnu 2017/2018. godinu

50. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“, Novi Sad

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

– Rešenje o prvom imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“, Veternik