Članice i članovi Saveta za ekonomski razvoj grada na današnjoj sednici razmatrali su Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Građevinskog preduzeća Mostogradnja AD, Beograd i otpisu duga ovom privrednom društvu u postupku privatizacije.

Zakonom o privatizaciji propisano je da Vlada Republike Srbije može da donese odluku da državni poverioci subjekta privatizacije otpišu dug sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine prema subjektu privatizacije koji posluje u celini ili većinskim društvenim ili javnim kapitalom. S tim u vezi, a u cilju uspešnog sprovođenja plana reorganizacije, Vlada je donela Zaključak kojim se nalaže svim državnim poveriocima da subjektu privatizacije, Građevinskom preduzeću Mostogradnja AD, Beograd, u skladu sa predloženom merom unapred pripremljenim planom reorganizacije, konvertuju potraživanja dospela sa stanjem na dan 31.08.2015. godine u trajni ulog u kapitalu subjekta privatizacije i otpišu dugovanja dospela za period od 1. septembra do 31. decembra 2015. godine.

Predlog odluke biće upućen Skupštini grada na dalje razmatranje i usvajanje.