Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2018. godinu, Predlog odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2018. godini, Predlog programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“,  Novi Sad za 2018. godinu – tekuće subvencije, Predlog odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2018. godinu, Predlog odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2018. godinu, Predlog odluke o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2018. godinu i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu.

Savet nije imao primedbi na Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti javno komunalnih preduzeća Novi Sad za 2018. godinu i to za „Vodovod i kanalizaciju“, „Čistoću“, „Lisje“, „Gradsko zelenilo“, „Zoohigijenu i Veterinu Novi Sad“, „Put“, „Parking servis“, kao i za JGSP „Novi Sad“.

Prihvaćen je Predlog odluke o uređenju Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge, Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2018. godini i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2018. godinu, koji se ne finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada.

Većinom glasova usvojen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja javno komunalnih preduzeća Novi Sad za 2018. godinu za, „Vodovod i kanalizaciju“, „Novosadsku toplanu“, „Čistoću“, „Tržnicu“, „Lisje“, „Gradsko zelenilo“, „Informatiku“, „Zoohigijenu i Veterinu Novi Sad“, „Put“, „Parkin servis“ i za JGSP „Novi Sad“.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2018. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje otpadom za 2018. godinu i zajedno sa ostalim predlozima upućeni Skupštini Grada na dalje razmatranje.