Na današnjoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama razmatran je i jednoglasno prihvaćen Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoza dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika na takmičenjima.

Razlog za donošenje ovog Predlga odluke jeste usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je stupio na snagu 7. oktobra 2017. godine, a kojim je utvrđena još jedna kategorija učenika za čiji prevoz se obezbeđuju sredstva u budžetu jedinice lokalne samouprave. To je za prevoz dece i učenika koji imaju prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave na udaljenosti većoj od četiri kilometra od sedišta škole i u slučajevima kada učenici osnovne škole pohađaju  školu na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave – ako je škola koju pohađaju najbliža mestu prebivališta učenika. S obzirom na navedeno, Predlogom odluke uređuju se uslovi i način obezbeđivanja sredstava za ove namene, kao i postupak  ostvarivanja ovog  prava učenika u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Takođe, Predlogom odluke uređuje se i način obezbeđivanja sredstava za učešća učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola u dečijim kampovima, na manifestacijama, predstavama, projekcijama i slično koja će se koristiti u skladu sa posebnim godišnjim programom škole, do nivoa sredstava obezbeđenih finansijskim planom škole. Sredstva za učešće učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola u dečijim kampovima, na manifestacijama, predstavama, projekcijama i slično za 2018. godinu obezbeđena su u budžetu Grada. Ova novina predstavlja pogodnost za učenike i nastavnike da se, kroz realizaciju programa koji nisu obavezni, unapredi obrazovanje učenika u oblasti sporta, kulture, nauke i slično i obezbeđuje viši kvalitet obrazovanja učenika u novosadskim školama – rečeno je na sednici Saveta.