Danas je održana XXX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu

2. Odluka o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu

3. Kadrovski plan gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada za 2018. godinu

4. Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2017. godinu

5. Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2018. godinu

6. Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2018. godini

7. Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2018. godinu – tekuće subvencije

8. Odluka o Programu korišćenja sredstava za obezbeđivanje uslova za nesmetano obavljanje delatnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

9. Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2018. godinu

10. Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2018. godinu

11. Odluka o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada u 2018. godini

12. Odluka o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2018. godinu

13. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2018. godinu

14. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2018. godinu

15. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2018. godinu

16. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2018. godinu

17. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2018. godinu

18. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu

19. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2018. godinu

20. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2018. godinu

21. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu

22. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu

23. Rešenje o davanju saglasnosti na Program investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2018. godinu, koji se ne finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada

24. Odluka o uređenju Grada Novog Sada

25. Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Novog Sada

26. Odluka o izmenama Strategije održivog razvoja Grada Novog Sada

27. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge

28. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama

29. Odluka o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom

30. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoza dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika na takmičenjima

31. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada

32. Odluka o izmenama Odluke o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima Predškolska ustanova i osnovna škola

33. Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2018. godini

34. Odluka o podizanju spomenika kralju Petru I Karađorđeviću u Novom Sadu

35. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika kralju Petru I Karađorđeviću u Novom Sadu

36. Odluka o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za obeležavanje stogodišnjice oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu i ulaska srpske vojske u Novi Sad

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2018. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2018. godinu

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2018. godinu

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2018. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2018. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2018. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2018. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2018. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2018. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2018. godinu

50. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2018. godinu

51. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2018. godinu

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje otpadom za 2018. godinu

53. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2018. godinu

54. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu

55. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2018. godinu

56. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad za 2018. godinu

57. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2018. godinu

58. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2018. godinu

59. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu

60. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu

61. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2018. godinu

62. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin, za 2018. godinu

63. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2018. godinu

64. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2018. godinu

65. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2018. godinu

66. Rešenje kojim se ne odobrava upotreba naziva Grada Novog Sada Sportskom udruženju „Novi Sad“ iz Novog Sada, u osnivanju

67. Izveštaj povodom zahteva za davanje autentičnog tumačenja člana 11. stav 1. Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu  („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 70/2016)

68. Izveštaj o realizaciji Odluke o obezbeđivanju sredstava za sanaciju poslovanja Osnovne škole „Veljko Vlahović“ Šangaj

69. Izveštaj o realizaciji Odluke o obezbeđivanju sredstava za sanaciju poslovanja Osnovne škole „Aleksa Šantić“ Stepanovićevo

70. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Upravnog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednice i članice Upravnog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Josip Slavenski“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika kralju Petru I Karađorđeviću u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju člana i izboru članice Saveta za obrazovanje i sport

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada