Na današnjoj sednici Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja razmatrani su Predlog odluke o prenosu prava svojine na nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, Predlog Plana detaljne regulacije područja turističko-sportsko-rekreativne površine u jugozapadnom delu naseljenog mesta Bukovac, Predlog Plana detaljne regulacije radne zone u Rumenki, Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (pet lokaliteta), Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije prostora planiranog za arheološki park, zapadno od Bulevara Evrope u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije zone privrednih delatnosti uz Državni put IIA-119  Novi Sad – Beočin u Ledincima i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2018. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada.

Predlog odluke o prenosu prava svojine na nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada odnosi se na zgradu u Ulici Vojvođanskih brigada broj 7 (Radnički univerzitet) koja je u požaru 2000. godine izgorela. Od tada predstavlja samo betonsku konstrukciju, koja se ne koristi od strane vlasnika i korisnika, i predstavlja ruglo Grada Novog Sada, rečeno je u obrazloženju.

S obzirom da je u listu nepokretnosti bila upisana kao državna svojina sa pravom korišćenja u 9/10 dela Novosadskog otvorenog univerziteta i 1/10 dela „Dnevnik“ Holding A.D. a da je u međuvremenu, zbog potraživanja Grada Novog Sada prema dužniku “Dnevnik” Holding A.D. na ime neizmirenih obaveza po osnovu poreza na imovinu, poreza na druge prihode i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, Grad Novi Sad stekao pravo korišćenja na 1/10 dela, potrebno je izvršiti prenos prava svojine u 9/10 dela na nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada. Tim prenosom Grad bi postao vlasnik cele nepokretnosti i stvorili bi se uslovi da se planiraju dalje aktivnosti oko sanacije predmetnog objekta. Potreba za sanacijom je pojačana činjenicom da će Novi Sad biti Omladinska prestonica Evrope 2019. i Evropska prestonica kulture 2021. i veoma je važno da, kroz višenamenske programe, prikaže svoj kulturni, društveni, politički i ekonomski život i da osnaži razvoj kulturnih i kreativnih potencijala. U narednom periodu neophodno je, kroz niz aktivnosti, urediti okruženje radi poboljšanja internacionalnog ugleda i turističke ponude Grada u šta spada i sređivanje skeleta Radničkog univerziteta u samom centru.