Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama su na današnjoj sednici usvojili Izveštaj sa Okruglog stola posvećenog osobama sa invaliditetom pod nazivom „Od pacijenta ka građaninu“.

Okrugli sto održan je 20. marta u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana na kojem su usvojeni sledeći zaključci: Ljudska prava su univerzalna, urođena, nedeljiva i moraju biti efikasno zaštićena; Podsticati socijalno preduzetništvo; Obesnažiti negativne stavove i predrasude koje vode izolaciji, marginalizaciji i diskriminaciji osoba sa invaliditetom; Promovisati princip da podrška nije zasluga, nego potreba; Na sistemski način rešiti finansiranje informisanja i obrazovanja osoba sa invaliditetom; Obezbediti prisustvo prevodilaca za znakovni jezik u svim televizijskim programima, a ne samo u informativnom; Na nivou AP Vojvodine formirati krovnu organizaciju koja bi se bavila osobama sa invaliditetom; Pooštriti kontrolu primene tehničkih standarda pristupačnosti objekata; Veoma restriktivno primenjivati institut lišenja poslovne sposobnosti; Inovirati postojeće sisteme podrške u skladu sa potrebama i akcentom na lokalnom nivo; U rešavanju problema uključiti privatni sektor i Unaprediti položaj žena sa invaliditetom, a naročito sistem zaštite od nasilja.

Savet je razmatrao i Dopis Ministarstva zdravlja Republike Srbije povodom Zaključka Saveta za osobe sa posebnim potrebama Skupštine Grada Novog Sada od 8. decembra 2017. godine u vezi sa podrškom apela Udruženja za pomoć i podršku osobama sa mukopolisaharidozom i srodnim lizozomskim oboljenjima.

Na osnovu ovog Dopisa može se zaključiti da lek Vimizim ®, 1 mg/ml, za koji je i upućen apel za izdavanje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, ima dozvolu za stavljanje u promet, ali se ne nalazi na Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Zdravstvene ustanove tercijalnog ili izuzetno sekundarnog nivoa, kao nastavak terapije započete u ustanovama tercijalnog nivoa, mogu obezbediti ovaj lek na osnovu odluke Komisije Republičkog fonda za lečenje urođenih bolesti metabolizma.