Na današnjoj sednici Saveta za ekonomski razvoj Grada razmatrani su Predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Novog Sada za 2018. godinu, Predlog odluke o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Novog Sada subjektu privatizacije „Društvo za održavanje zgrada“ d.o.o. Beograd i Predlog odluke o otpisu duga subjektu privatizacije Akcionarskom društvu „Galenika“ Beograd.

Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, propisano je da organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave mogu da utvrđuju mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za područje teritorije autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, osim direktnih plaćanja, a koja se ne odnose na regrese za troškove skladištenja u javnim skladištima i regrese za reproduktivni materijal i to samo za veštačko osemenjavanje, kao i mere politike ruralnog razvoja za područje teritorije autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Propisano je i da se sredstva za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja obezbeđuju u budžetu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i koriste se u skladu sa programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

S obzirom da su dostavljenim Predlogom programa utvrđene mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Novog Sada za 2018. godinu, da su sredstva obezbeđena u budžetu grada Novog Sada, kao i da mere utvrđene Predlogom programa nisu u suprotnosti sa Nacionalnim programom za poljoprivredu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo je prethodnu saglasnost na Predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Novog Sada za 2018. godinu.

Svi predlozi su većinom glasova prihvaćeni i biće upućeni na sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.