Danas je održana XXXIV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Plan detaljne regulacije Petrovaradin IX u Petrovaradinu

2. Plan detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje južno od Kninske ulice u Veterniku

3. Plan detaljne regulacije dela radne zone južno od Državnog puta IB-12 u Kaću

4. Plan detaljne regulacije dela prostora za poslovanje u Kisaču

5. Plan detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje u Rumenki

6. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu u severnom delu grada, duž puta M-7 i E-75 u Novom Sadu (lokalitet strelište)

7. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za višeporodično stanovanje i parkovske površine „Rotkvarija“ u Novom Sadu

8. Odluka o izradi plana detaljne regulacije višeporodičnog stanovanja jugozapadno od Bulevara Evrope u Novom Sadu

9. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Bulevar III“ u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Hilandarskoj broj 3)

10. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Adica u Novom Sadu

11. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih delatnosti održavanje javnih zelenih površina

12. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene

13. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o držanju domaćih životinja

14. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o održavanju čistoće

15. Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Novog Sada za 2018. godinu

16. Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2018. godinu

17. Odluka o davanju na korišćenje motornog vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkciji policije, Policijskoj upravi Novi Sad

18. Odluka o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Novog Sada subjektu privatizacije „Društvo za održavanje zgrada“ d.o.o. Beograd

19. Odluka o otpisu duga subjektu privatizacije Akcionarskom društvu „Galenika“ Beograd

20. Rešenje o davanju saglasnosti na odredbe Statuta Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Novi Sad kojima je uređen način i postupak upisa dece

21. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad

22. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ za 2018. godinu

23. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2018. godinu

24. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2018. godinu

25. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2018. godinu

26. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za zdravstenu zaštitu studenata Novi Sad za 2018. godinu

27. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2018. godinu

29. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2018. godinu

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2018. godinu

31. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu

32. Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu – tekuće subvencije

33. Izveštaj o realizaciji Programa izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2017. godinu, za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine

34. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2017. godini za period januar – decembar 2017. godine

35. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2017. godinu

36. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2017. godinu

37. Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2017. godinu

38. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2017. godine

39. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2017. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2017. godine

40. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2017. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2017. godine

41. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2017. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2017. godine

42. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2017. godinu

43. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti JKP „Informatika“ Novi Sad za 2017. godinu

44. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu

45. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2017. godini, za period 1. januar – 31. decembar 2017. godine

46. Izveštaj o radu Zaštitnika građana Grada Novog Sada za 2017. godinu

47. Izveštaj o radu Pravobranilaštva Grada Novog Sada za 2017. godinu

48. Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2017. godinu

49. Rešenja Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi:

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu, broj: 020-67/2018-I (Ulica prof. dr Dragoslava Milisavljevića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu, broj: 020-68/2018-I (Ulica Georgija Kneževića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu, broj: 020-69/2018-I (Ulica Milke Ivić)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Rumenki, broj: 020-70/2018-I (Ulica Pavla Žilnika)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku, broj: 020-71/2018-I (Ulica Jelke Ređep)

50. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada

51. Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandira, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije

52. Ostavka Milana Stanivukovića na funkciju direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad

53. Ostavka Milovana Amidžića na funkciju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

54. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad

55. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

56. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole „Vasa Stajić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju direktorke Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o razrešenju članice Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Nadzornog odbora Doma zdravlja „Novi Sad“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, Sremska Kamenica

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Miroslav Antić“, Futog

– Rešenje o razrešenju članice Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad