Danas je održana XXXVI sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2017. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Grada Novog Sada za period 01. 01 – 31. 12. 2017. godine

2. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2018. godinu

3. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2018. godinu

4. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća “Novi Sad” Novi Sad za 2018. godinu

5. Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva “Politika” AD Beograd

6. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2018. godinu

7. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste Momčila Tapavice u Novom Sadu

8. Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije

9. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća “Parking servis” Novi Sad

10. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Zoohigijena i Veterina Novi Sad” Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne škole “Dušan Radović”, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za zaštitu životne sredine

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za javni red i mir i bezbednost

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za obrazovanje i sport

– Rešenje o razrešenju i izboru članice Saveta za osobe sa posebnim potrebama

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu

– Rešenje o razrešenju i izboru dva člana Komisije za odnose sa verskim zajednicama

– Rešenje o razrešenju člana i izboru članice Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa