Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Izveštaj o realizaciji Programa mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2017. godinu.

Sredstva za realizaciju Programa mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2017. godinu, planirana su u budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 4,2 miliona dinara od čega je realizovano 99,7%.

Na današnjoj sednici Savet je usvojio Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2017. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2017. godinu i Predlog rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predstavnika i zamenika predstavnika Grada Novog Sada u Međuopštinsku radnu grupu za upravljanje komunalnim otpadom.

Za predstavnike u Međuopštinsku radnu grupu za upravljanje komunalnim otpadom imenovani su Mira Radenović, master inženjer za kontrolu kvaliteta i menadžmenta životne sredine, Lidija Tomaš, diplomirani inženjer tehnologije i Duašanka Matić, diplomirani pravnik-master, dok je za zamenika predstavnika imenovan Milan Tešović, diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta.