Članovi Saveta za ekonomski razvoj grada prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog odluke o izmeni Odluke o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Novog Sada subjektu privatizacije “Društvo za održavanje zgrada” d.o.o. Beograd i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema Predlogu, razlog za izmenu Odluke o otpisu potraživanja po osnovu neizmireni ustupljenih javnih prihoda Grada Novog Sada subjektu privatizacije “Društvo za održavanje zgrada” d.o.o. Beograd, je usaglašavanje sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, kojim je period za koji se vrši otpis potraživanja promenjen, i umesto sa 31.12.2016. godine, otpis potraživanja prema ovom subjektu privatizacije treba izvršiti sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.