Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini većinom glasova, prihvaćen je Predlog odluke o usvajanju Koncesionog akta za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Grada Novog Sada.

Kako je u obrazloženju navedeno, prema odredbama Zakona, davalac koncesije je skupština jedinice lokalne samouprave, kada su javna tela i predmet koncesije u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Farmaceutska zdravstvena delatnost na primarnom nivou, odnosno apotekarska delatnost koju obavlja Apoteka Novi Sad smatra se delatnošću od opšteg interesa. S obzirom na javni značaj obezbeđivanja zdravstvene zaštite stanovništva i opšti interes obavljanja apotekarske delatnosti na teritoriji Grada Novog Sada, interes je Grada Novog Sada, kao lokalne samouprave, da obezbedi društvenu brigu za zdravlje u obliku nesmetanog obavljanja Apotekarske delatnosti na njegovoj teritoriji.

Imajući u vidu navedeno, predloženo je da predmet ovog projekta javno–privatnog

partnerstva sa elementima koncesije, odnosno predloga za donošenje koncesionog akta bude obavljanje apotekarske delatnosti na teritoriji Grada Novog Sada. Cilj ovog projekta je da se sa izabranim privatnim partnerom – koncesionarom zaključi ugovor o javno–privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, odnosno ugovor o koncesiji za obavljanje apotekarske delatnosti na teritoriji Grada Novog Sada. U okviru predmeta koncesije neće se dati na korišćenje Galenska laboratorija Apoteke Novi Sad i određene nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada koje će nastaviti da koristi Apoteka Novi Sad. Pravo korišćenja na tim nepokretnostima i dalje će imati Apoteka Novi Sad, u cilju poštovanja odredaba Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova, te shodno činjenici da je Apoteka Novi Sad osnovana za teritoriju Grada Novog Sada i da je deo Plana mreže zdravstvenih ustanova u državnoj svojini. Na predloženi način, Apoteka Novi Sad bi nastavila poslovanje u smanjenom obimu.

Koncesionar će biti dužan da za vreme trajanja Javnog ugovora ustanovi i održi visok i stručan nivo kvaliteta pružanja usluga u obavljanju Apotekarske delatnosti, saglasno važećim propisima i u interesu svih građana Grada Novog Sada, kao korisnika usluga.