Članice i članovi Saveta za međunacionalne odnose Grada Novog Sada su na današnjoj sednici razmatrali i jednoglasno prihvatili Predlog odluke o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje stalnih troškova nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Razlog za donošenje ove odluke sastoji se u potrebi da se, saglasno ovlašćenjima iz Zakona, utvrde kriterijumi kojima se reguliše deo finansiranja nacionalnih saveta iz budžeta Grada Novog Sada, a koji se odnose na finansiranje stalnih troškova.

Poslednje izmene i dopune Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina iz ove godine, u velikoj meri odnose se na finansiranje rada nacionalnih saveta, utrošak sredstava, naročito onih koji potiču iz javnih izvora, finansijsku disciplinu, čime su odredbe ovog Zakona usklađene sa sistemskim zakonskim rešenjima koje uređuju javne finansije.

Predlogom odluke propisuje se da se odlukom uređuju kriterijumi za raspodelu sredstava koja se obezbeđuju u budžetu Grada Novog Sada za finansiranje stalnih troškova nacionalnih saveta nacionalnih manjina, određuju se stalni troškovi nacionalnog saveta, u koje spadaju troškovi za iznajmljivanje i korišćenje prostorija nacionalnog saveta, zarade, porezi i doprinosi zaposlenih u nacionalnom savetu, honorari i doprinosi za obavljen rad za potrebe nacionalnog saveta, putni troškovi i dnevnice za službena putovanja, nabavka kancelarijskog materijala i opreme za rad nacionalnog saveta, knjigovodstvene usluge, troškovi godišnje revizije i troškovi održavanja internet stranice nacionalnog saveta. Na ovaj način obezbeđuje se namenska upotreba javnih sredtava iz budžeta Grada.

Takođe, utvrđeno je da će se sredstva obezbeđena u budžetu rasporediti nacionalnim savetima koji imaju sedište na teritoriji Grada Novog Sada i nacionalnim savetima koji predstavljaju nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi u Gradu Novom Sadu.

Za sprovođenje ove odluke potrebno je obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Grada u 2019. godini u odnosu na sredstva koja su obezbeđena u budžetu Grada Novog Sada za ovu godinu, s obzirom da će Grad Novi Sad, u sprovođenju Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina imati obavezu finansiranja sedam nacionalnih saveta u narednoj godini (četiri nacionalna saveta sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada i tri nacionalna saveta koji predstavljaju nacionalne manjine čiji su jezici u službenoj upotrebi). Ukupna sredstva koja se predlažu za finansiranje stalnih troškova nacionalnih saveta u 2019. godini iznose 8.440.000,00 dinara.