Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu, Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2018. godinu i Predlog odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredno zemljište za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu.

Po Predlogu odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu, planirani budžet za 2019. godinu, iz svih izvora finansiranja (uključujući i preneta sredstva iz ranijih godina), iznosi ukupno 25.963.389.927,00 dinara. Takođe, rashodi i izdaci budžeta planirani su na istom nivou, zbog Zakonom utvrđenog načela ravnoteže prihodne i rashodne strane budžeta.

Kako je na sednici rečeno, Budžet jeste restriktivan, ali je i socijalno odgovoran, što pokazuje i iznos planiranih sredstava za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, koje su u odnosu na 2018. godinu uvećane za 20,6%. Nije se odustalo ni od jednog vida, zakonom ustanovljenih, socijalnih davanja niti su zapostavljena izdvajanja za kulturu, obrazovanje i zdravstvo, dakle, za sve one oblasti koje su od neposrednog značaja za građane Novog Sada. Restriktivno planiranje potrošnje (ali do mere koja neće ugroziti izvršavanje obaveza i funkcionisanje korisnika u narednoj budžetskoj godini) zahteva i odgovorniju i umereniju potrošnju svih korisnika budžeta.

Predloženim budžetom za 2019. godinu, od ukupnog iznosa planiranih sredstava, 22,5% usmereno je u investicije, odnosno kapitalne rashode, što je, pored tolikog broja korisnika i dostignutog nivoa prava na finansiranje iz budžeta, optimalan nivo ovog vida potrošnje. Ukoliko se planiranim izdacima dodaju i sredstva planirana za kapitalne subvencije i kapitalne transfere ostalim nivoima vlasti, kao i kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i ostale kapitalne dotacije i transferi, kapitalna potrošnja čini 31,5% ukupnog budžeta. Ovakva struktura planirane budžetske potrošnje za 2019. godinu govori o naporu da se i u uslovima ograničenih sredstava obezbedi intenzivna investiciona aktivnost – navodi se u obrazloženju Predloga odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu.

Predlogom odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredno zemljište za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu utvrđeno je da se neizgrađeno građevinsko zemljište na teritoriji Grada Novog Sada koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, razvrstva u poljoprivredno, odnosno šumsko zemljiše.