Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na današnjoj sednici većinom glasova usvojili Predlog odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu, Predlog odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2019. godini, Predlog odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2019. godinu, Predlog programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu – tekuće subvencije, Predlog odluke o Programu aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2019. godini i Predlog odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2019. godinu.

Na danas održanoj sednici usvojeni su predlozi odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2019. godinu za Javno gradsko saobraćajno preduzeće „Novi Sad“ kao i za novosadska javno komunalna preduzeća, „Vodovod i kanalizacija“, „Tržnicu“, „Put“ i „Parking servis“. Usvojeni su predlozi odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti javno komunalnih preduzeća i to,  „Lisja“, „Čistoće“, „Gradskog zelenila“ i „Zoohigijene i veterine Novi Sad“.

Savet je prihvatio Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2019. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada, Predlog odluke o Opštem informacionom sistemu Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada, kao i predloge odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalnih radnih organizacija „Gradsko zelenilo“ i „Čistoće“u Novom Sadu, kao javnih komunalnih preduzeća.

Većinom glasova usvojeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja novosadskih javno komunalnih preduzeća za 2019. godinu  i to za, „Novosadsku toplanu“, „Tržnicu“, „Lisje“, „Čistoću“, „Gradsko zelenilo“, „Informatiku“, „Put“, „Parking servis“, „Zoohigijenu i Veterinu Novi Sad“  i Javno gradsko saobraćajno preduzeće „Novi Sad“.

Članovi Saveta na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad o raspodeli neraspoređene dobiti iskazane na dan 31.12.2017. godine, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izgradnji, održavanju i pružanju usluga Telekomunikacionog sistema Grada Novog Sada, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2019. godinu, kao i pedloge rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JKP „Gradsko zelenilo“ , JKP „Čistoća“ i Agencije za eneregetiku Grada Novog Sada.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini grada o kojima će odbornici raspravljati na sledećoj sednici.