Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama i šest amandmana koje je Odbornička grupa “Demokratska stranka – dr Veljko Krstonošić” podnela na Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu.

Članice i članovi Saveta većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kojom je predviđeno uvođenje olakšice pravnim licima i preduzetnicima koji su obveznici lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, imajući u vidu da plaćanje ove lokalne komunalne takse predstavlja veliko opterećenje za privredne subjekte koji na teritoriji Grada Novog Sada imaju više izdvojenih poslovnih jedinica, odnosno objekata u kojima obavljaju delatnost.

Kako je na sednici rečeno, Predlogom odluke izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o računovodstvu, kojim je propisano, između ostalog, da se pravna lica razvrstavaju na mikro, mala, srednja i velika. S obzirom da je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano da se aktom skupštine jedinice lokalne samouprave, kojim se uvodi lokalna komunalna taksa, utvrđuju obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja lokalne komunalne takse, kao obveznik lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru pored preduzetnika, malog, srednjeg i velikog pravnog lica uvodi i mikro pravno lice.

Takođe, propisano je da se pravnim licima i preduzetnicima koji su obveznici komunalne takse, čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada, komunalna taksa umanjuje za 20% za istaknutu firmu na poslovnom objektu koji se nalazi na adresi izvan sedišta, a da pravna lica i preduzetnici koji su obveznici komunalne takse, a koji nemaju sedište na teritoriji Grada Novog Sada za prvu poslovnu jedinicu ili objekat u kome obavljaju delatnost, plaćaju komunalnu taksu u punom iznosu, a da se za svaku sledeću poslovnu jedinicu ili objekat u kome obavljaju delatnost komunalna taksa umanjuje za 20%.

Amandmani Odborničke grupe “Demokratska stranka – dr Veljko Krstonošić” odnose se na članove 13. i 14. Predloga odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu i većinom glasova nisu prihvaćeni.