Članice i članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici razmatrali su i većinom glasova prihvatili Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad i Predlog rešenja o prestanku dužnosti i imenovanju člana Odbora stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad „Antićevi dani“.

Kako je na sednici rečeno, Statutom Novosadskog dečijeg kulturnog centra uređuju se naziv i sedište, delatnost, unutrašnja organizacija, zastupanje, organi i njihov sastav, način imenovanja i nadležnosti, kao i uslovi za imenovanje i razrešenje direktora, finansiranje, javnost rada, obaveštavanje zaposlenih, zaštita prava zaposlenih, zaštita i unapređenje životne sredine, opšta akta i druga pitanja od značaja za rad Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad. Između ostalog, utvrđeno je da Centar kroz direktnu komunikaciju sa decom i mladima obavlja poslove koji su usmereni ka istraživanju i otkrivanju potencijala dece i mladih u svim oblastima kulturne delatnosti, nastojeći da inspirišu dečiju maštu i da kod dece i mladih, već od najmlađeg uzrasta, razvije svest o permanentnoj potrebi za kulturom.

Takođe je rečeno, da će Centar, u svom delovanju, kao instrument rada, koristiti edukaciju, umrežavanje i intersektorsko povezivanje, da će posredovati u povezivanju pojedinaca i organizacija, prenositi znanja iz drugih sredina u sredinu u kojoj deluje. Delatnosti Centra usmerene su primarno na osnovnu ciljnu grupu, decu i mlade (do završene srednje škole), kao direktne korisnike, ali i na njihove roditelje, staratelje, kulturne operatere, stručne saradnike iz oblasti obrazovanja za decu i mlade, studente kulturoloških i humanističkih studija i naučne radnike.

Predlogom rešenja o prestanku dužnosti i imenovanju člana Odbora stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad „Antićevi dani“ predviđeno je da se umesto preminulog člana Odbora dr Draška Ređepa, imenuje Zoran Vučević, advokat koji je zajedno sa dr Draškom Ređepom bio inicijator Odluke o ustanovljavanju stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad ,,Antićevi dani 2007. godine.