Članovi Saveta za mlade prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022. godine i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Kako je objašnjeno, Lokalni akcioni plan za mlade je strateški gradski dokument koji definiše prioritetne oblasti za mlade i aktivnosti koje odgovaraju na specifične potrebe mladih određene sredine. Lokalnim akcionim planom se obezbeđuje doprinos sprovođenju ciljeva i prioriteta Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou, kao i drugih sektorskih strategija koje ugiču na život mlade osobe, te međunarodnih dokumenata iz oblasti omladinske politike. Lokalne samouprave kroz proces izrade i sprovođenja LAP-a za mlade obezbeđuju plansko i dugoročno zadovoljenje potreba mladih kreiranjem mera i usluga nrilagođenih potrebama mladih u lokalnoj sredini, ekonomičnije korišćenje postojećih resursa (materijalnih, tehničkih i ljudskih), unapređenje saradnje lokalnih institucija i organizacija njihovim umrežavanjem, ekonomičnije i efikasnije korišćenje opštinskog budžeta namenjenog omladinskim programima, kao i mogućnost uspešnog korišćenja alternativnih izvora finansiranja.

Na sednici Saveta je navedeno da Lokalni akcioni plan postavlja ključne prioritete, ciljeve i mere, predlože mehanizme saradnje i institucionalne sisteme podrške mladim ljudima u Novom Sadu.

Prema Predlogu, Lokalni akcioni plan za mlade Grada Novog Sada zasniva se na nekoliko principa i vrednosti, a koji su u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade, Akcionim planom politike za mlade u Vojvodini i Zakonom o mladima, koji proizilaze iz vrednosnog sistema čiji su osnovi Ustav Renublike Srbije, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Konvencija UN o pravima deteta, Konvencija Saveta Evrope o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao i u skladu sa ljinjevima Agende 2030 za održivi razvoj. Principi LAP-a su poštovanje ljudskih prava, ravnopravnost, odgovornost, dostupnost, solidarnost, saradnja, aktivno učešće mladih, interkulturalizam, celoživotno učenje, zasnovanost i bezbedno i sigurno okruženje za mlade. Radna grupa za izradu LAP-a definisala je devet prioritenih oblasti, a to su obrazovanje mladih, zapošljavanje mladih, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, volontiranje i aktivizam mladih, bezbednost mladih, informisanje mladih, mladi u zaštiti životne sredine i održivom razvoju i socijalna politika prema mladima. Pored toga, navedeno je u Predlogu, analizom prioriteta, strateških ciljeva i mera, prepoznate su potrebe mladih koje nadilaze pojedinačne oblasti, objedinjavaju širi spektar usluga namenjenih mladima i čija važnost zahteva posebnu pažnju i obezbeđuje kontinuirane akgivnosti i put ka održivoj omladinskoj politici, a definisane su kroz tri prioritetna cilja: omladinski centri i klubovi, info centri za mlade i gradski volonterski centri/servisi.

Predlog lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022. godine upućen je Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.