Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na današnjoj sednici većinom glasova usvojili Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2018. godini za period januar-decembar 2018. godine, Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2018. godinu – tekuće subvencije, Izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za period 1.1.-31.12.2018. godine, Izveštaj o realizaciji programa mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2018. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2018. godinu.

Savet je prihvatio i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti javnih komunalnih preduzeća Novog Sada za 2018. godinu, za period 1. januar-31. decembar 2018. godine i to „Vodovoda i kanalizacije“, „Čistoće“, „Gradskog zelenila“, „Lisja“, „Tržnice“  i „Zoohigijene i Veterine Novi Sad“.

Na današnjoj sednici prihvaćen je i Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2018. godinu, zatim Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2018. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća, „Novi Sad“, Novi Sad za 2018. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2018. godinu, koji se ne finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada, za period 01. januar – 31. decembar 2018. godine i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2019. godinu.

Prihvaćeni predlozi i izveštaj upućeni su Skupštini grada o kojima će odbornici raspravljati na sledećoj sednici.