Na današnjoj sednici Saveta za mlade razmatran je Predlog odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada.

Kako je na sednici rečeno, donošenju Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada, pristupilo se radi usklađivanja sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja i omoguhavanja blagovremenog finansiranja realizacije Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019 – 2022. godine, koji je Skupština Grada Novog Sada donela na sednici 20. februara 2019. godine.

Predlogom odluke uređeno je da se ostvarivanje potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada vrši kroz realizaciju programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada, u skladu sa nacionalnom strategijom za mlade, kao i monitoring i evaluaciju programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane LAP-om.

Uređeno je i da LAP na predlog Gradske uprave za sport i omladinu – Kancelarije za mlade, donosi Skupština Grada Novog Sada za period od četiri godine, kao i sam postupak donošenja. U budžetu Grada obezbeđuju se sredstva za finansiranje programa i projekata kojima se omogućava izrada i donošenje JІAP-a i koja se koriste u skladu sa programom realizacije LAP-a za tekuću godinu. Predlogom odluke uređeno je koji subjekti i pod kojim uslovima imaju pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje gore navedenih programa i projekata, da se ono vrši na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Kancelarija za mlade, uz saglasnost Gradonačelnika.

Članice i članovi Saveta za mlade jednoglasno su prihvatili Predlog odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada, koji će biti upućen Skupštini Grada na dalje usvajanje.