Na današnjoj sednici članovi Saveta za obrazovanje i sport Skupštine Grada Novog Sada razmatrali su Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji  je osnivač Grad Novi Sad, za period 01. januar – 31. mart 2019.  godine.

Savet je upoznat u delu Informacija koji se odnosi na Javno preduzeće „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad koje je kao jednu od mera u cilju poslovne i finansijske konsolidacije u prvom kvartalu ove godine, primenilo kreditno zaduženje u visini od 100 miliona dinara, sa rokom otplate od najmanje šest godina koji uključuje grejs period od godinu dana po uslovima sa bankarskog tržišta. Osim toga, Grad Novi Sad objavio je neobavezujući javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za energetsku sanaciju kroz poboljšanje energetske efikasnosti objekta koji ima za cinj da pozove sva zainteresovana domaća ili strana pravna lica da upute neobavezujuće pisane ponude za energetsku sanaciju kroz poboljšanje energetske efikasnosti samog objekta JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“. Za svrhu ovog poziva, pod energetskom sanacijom kroz poboljšanje energetske efikasnosti Objekta podrazumeva se sprovođenje mera za poboljšanje energetske efikasnosti Objekta u cilju smanjenja potrošnje svih vrsta energije i vode kao i smanjenja ukupnih troškova rada, održavanja i upravljanja energetskim sistemom u Objektu. Planirana finansijska konsolidacija podrazumeva dovođenje Javnog preduzeća u poziciju kako bi se nesmetano i uspešno mogao sprovesti postupak javno-privatnog partnerstva ili drugog modela pronalaženja strateškog partnera s obzirom da je potpuna ekonomska i finansijska stabilizacija i normalizacija poslovanja neizvodljiva bez dodatnog likvidnog izvora. Za prvi kvartal od ukupno planiranih prihoda u visini od 138.625.000 dinara, ovo preduzeće je realizovalo 154.441.000 dinara, dok su planirani rashodi od 138.617.000 realizovani u visini od 150.378.000 dinara.

Većinom glasova usvojena Informacija upućena je Skupštini grada na dalje razmatranje.