Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu razmatrani su na današnjoj sednici Saveta za obrazovanje i sport.

U Izveštaju o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ je navedeno da je u izveštajnom periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, ovo javno preduzeće ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 925.592.175,86 dinara i ukupan rashod u iznosu od 738.638.528,97 dinara. Na osnovu ukupno ostvarenih prihoda i rashoda u 2018. godini, Preduzeće je ostvarilo dobitak iz redovnog poslovanja u iznosu od 186.953.646,89 dinara, a dobitak po osnovu revalorizacionih rezervi iznosi 2.131.071,89 dinara, tako da ukupan dobitak iznosi 189.084.718,78 dinara.

U Izveštaju se dalje kaže da su ukupni prihodi za 180,48% veći u odnosu na ostvarene prihode u 2017. godini, što iznosi 412.737.000,06 dinara, i odnosi se na prihod po osnovu jednokratne tekuće subvencije.

U strukturi poslovnih rashoda u periodu januar – decembar 2018. godine najznačajniji su troškovi zarada i naknade zarada, troškovi doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca i troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada. U ostalim poslovnim rashodima najveći su troškovi električne i toplotne energije, troškovi utrošene vode, poreza na imovinu, troškovi usluge održavanja i troškovi amortizacije.

U okviru Programa investicionih aktivnosti Javnog lreduzeća ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina za 2018. godinu realizovani su radovi na adaptaciji mokrih čvorova i garderobe na otvorenim bazenima SC ,,Sajmište“, radovi na investicionom održavanju svlačionica borilačkih i stonoteniskih dvorana, radovi na investicionom održavanju toaleta u svrhu usklađivanja sa pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti, odnosno prilagođavanja objekta potrebama osoba sa invaliditetom, radovi na ugradnji sistema Naplate karata i kontrole pristupa na zatvorenim bazenima i ledenoj dvorani, rekonstrukcija vatrodojavnog sistema, nabavka četiri pokretne košarkaške konstrukcije, postavljen je i montiran univerzalni semaforski sistem.