Na danas održanoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama usvojen je  Predlog odluke o utvrđivanju prioritetnih korisnika stambene podrške.

Prioritetni korisnici stambane podrške, nacrtom ove Odluke, su lica bez stana koja su korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć u smislu zakona koji uređuje socijalnu zaštitu, a to su samohrani roditelji deteta sa transplantiranim organom, samohrani roditelji deteta sa smetnjama u razvoju, invaliditetom ili obolelog od teških bolesti, samohrani roditelji koji su korisnici novčane socijalne pomoći, i korisnici novčane socijalne pomoći koji su nesposobni za rad i nemaju članove porodice koji su radno sposobni. Zatim, lica bez stana, koja imaju svojstvo borca І kategorije, kao i korisnici prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, ratni vojni invalidi, porodice palih boraca, i mirnodopski vojni i civilni invalidi rata. Lica sa zanimanjem koje je nedostajuće zanimanje i od interesa je za Grad Novi Sad, u okviru kojeg su prioritet mladi sportisti sa postignutim najvišim priznanjima na evropskom i svetskom takmičenju u individualnom sportu, i mladi naučni radnici. Lica bez stana, odnosno bez odgovarajućeg stana, osobe sa invaliditetom, u okviru koje su prioriteti osobe sa invaliditetom žrtve porodičnog nasilja i samohrani roditenji sa invaliditetom. Prioritetni korisnici su i žrtve porodičnog nasilja bez stana, koji nemaju dovoljno sredstava da samostalno reše stambenu potrebu, gde su prioritet žene sa decom, kao i lica bez stana koja nemaju dovoljno sredstava da obezbede stan na tržištu za sebe i svoje porodično domaćinstvo.

Prema podacima dobijenim od Udruženja ratnih vojnih invalida Grada Novog Sada, u Novom Sadu ima oko 335 ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata i korisnika porodične invalidnine koji stanuju kao podstanari, a prema podacima Škole za osnovno i srednje obrazovanje ,,Milan Petrović“ sa domom učenika, Novi Sad, ukupno 52 porodice dece i osoba sa invaliditetom koji pohađaju programe Škole, nema trajno rešenu stambenu potrebu, a od toga je 13 porodica samohranih roditelja. Procenjuje se da ima oko 300 korisnika novčane socijalne pomoći koji nisu sposobni za rad i nemaju radno sposobne članove domaćinstva, a imaju potrebu za stambenim zbrinjavanjem.

O prihvaćenom Predlogu odluke  raspravljaće odbornici na sledećoj sednici Skupštine grada.