Na današnjoj sednici Saveta za obrazovanje i sport Skupštine Grada Novog Sada, većinom glasova usvojen je i poslat Skupštini grada na dalje razmatranje Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu.

Dobit ovog Preduzeća koja je ostvarena u 2018. godini u iznosu 189.084.718,78 dinara, rezultat je prihoda koji je ostvaren od tekuće subvencije Grada u iznosu od 416.600.000,00 dinara na osnovu Programa korišćenja sredstava za obezbeđenje uslova za nesmetano obavljanje delatnosti za izmirenje duga prema JKP ,,Novosadska toplana“. Članom 57. Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu propisano je da javna preduzeća i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Grad, imaju obavezu da na propisan račun za uplatu javnih prihoda, uplate u budžet Grada, najkasnije do 30. novembra 2019. godine, deo od najmanje 50% dobiti, što za ovo Preduzeće iznosi 94.542.359,39 dinara, dok će se preostalih 50% dobiti koristiti za pokriće gubitka ovog Preduzeća iz ranijih godina koji iznosi 1.572.202.905,82 dinara.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o raspodeli dobiti Javnog preduzeća ,,Sportski i poslovni centar Novi Sad“ broj 66-1/2019-324-1 od 25.juna 2019. godine, kojom se dobit raspoređivala na sledeći način: 50% ostvarene dobiti Preduzeću za pokriće gubitka iz ranijih godina, a od 50% dobiti namenjene Osnivaču, lreduzeće će koristiti 49% za pokriće gubitka iz ranijih godina iznad vrednosti kapitala, a 1% uplatiće se Osnivaču na lropisni račun za uplatu javnih prihoda.